NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HALSTEREN OP DINSDAG 26 MAART 1996 OM 19.30UURIN HETGEMEEN TEHUIS AANWEZIG: voorzitter: wethouders secretaris leden P.J.W. van Veggel A.P.P. Roosenboom FACMouws J.J.M. Somers N.A.P. Jochems J.A. Adriaansen M.C. van Akkeren- Brand M.J.P. van Eekelen F.N. Hagenaars W.P. Huijgens D.A. van den Kieboom J.G.M. de Koning-v.d. Casteel J.J.M. Roks P.M.M. Roosendaal M.A. Verhoog C.W.M. van der Weegen AFWEZIG: ChrFMeerman AGENDA 1. OPENING De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed. 2VOORSTEL TOT HET NIET IN BEROEP TREDEN TEGEN DE GEDEELTELIJ KE ONTHOUDING GOEDKEURING AAN HET BESTEMMINGSPLAN "BEDRIJ VENTERREIN WOUWSEWEG" (kant 1, tellerstand 8) Het woord wordt gevoerd door de leden van Eekelen, van der Weegen en wethouder Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op: 1. de wijze van voorbereiding door het college van het onderhavige voorstel; 2. het voorstel om wel degelijk in beroep te gaan tegen de onthouding van goedkeuring in verband met: het in de toekomst kunnen honoreren van recreatieve en balie-achtige functies bij het vrijkomen van de bestaande bedrijfsgebouwen; het risico van calamiteiten voor de wijk de Schans in verband met de aanwezigheid van het onderhavige be drijfsterrein (zware bedrijvigheid); het respecteren van de door de raad in het bestem mingsplan vastgelegde uitgangspunten; de precedentwerking die voortvloeit uit het reeds gerealiseerd zijn van een aantal balie-achtige func ties ter plaatse (garagebedrijf, notariskantoor); Typ: MH

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 22