10 De voorzitter deelt mede dat hij het signaal uit de raad dusdanig heeft opgevat om de heer Harthoorn iets uitgebrei der te antwoorden dan hem sec mede te delen dat zijn schrij ven voor kennisgeving is aangenomen. Bovendien legt hij uit dat een raadsbesluit rechtsgeldig tot stand is gekomen, indien de meerderheid van de raadsleden aanwezig is geweest en voor het voorstel heeft gestemd. Dat een aantal raadsle den tijdens de beraadslaging en de stemming niet aanwezig is geweest, doet aan de rechtsgeldigheid van het raadsbesluit niets af. De fracties van de Werknemerspartij en Gemeentebelangen verklaren zich om procedurele redenen niet te kunnen vereni gen met de voorgestelde wijze van afdoening van het schrij ven. Voor het voorstel stemmen de leden Huijgens, Adriaansen, Verhoog, van den Kieboom, van Akkeren, Somers, Mouws en Roosenboom. Tegen het voorstel stemmen de leden Hagenaars, van Eekelen, de Koning, Roosendaal, Meerman en van der Weegen. Het voorstel om richting betrokkene conform de concept-brief te reageren is met 8 stemmen voor en 6 stemmen tegen aange nomen 26. SLUITING Niets meer aan de orde zijnde en geen der leden meer het woord verlangende, sluit de voorzitter op vrijdag 1 maart 1996 om 20.40 uur de vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare van de raad voornoemd verg van: de secretaris voorzitter

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 21