De discussie spitst zich met name toe op de vraag of het door de raad zelf vastgestelde beleid om moties van andere gemeenten voor kennisgeving aan te nemen, moet worden aange past. Overigens wordt de motie van de gemeenteraad van Putten inhoudelijk door een ieder onderschreven. Voor het voorstel stemmen de leden Huijgens, Adriaansen, Verhoog, van den Kieboom, van Akkeren, Somers, Mouws en Roosenboom. Tegen het voorstel stemmen de leden Hagenaars, van Eekelen, de Koning, Roosendaal, Meerman en van der Weegen. Het voorstel van het college om de motie van de gemeenteraad van Putten voor kennisgeving aan te nemen is met 8 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen. Punt 13 (Kant 7, tellerstand 35) Het woord wordt gevoerd door het lid Meerman en de secreta ris De vraag wordt gesteld wat de verdere procedure is gezien het feit dat de rechtbank geen uitspraak heeft gedaan. De secretaris merkt op dat de rechtbank het beroep ongegrond heeft verklaard, zodat de zaak voor de gemeente op dit moment is afgehandeld. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. Punt 21 (Kant 7, tellerstand 50) Het woord wordt gevoerd door het lid van Eekelen en wethou der Roosenboom. De vraag wordt gesteld om de reactie van het college op het schrijven van tevoren te behandelen in de commissie Grondge biedzaken. Wethouder Roosenboom zegt dit toe. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. Punt 22 (Kant 7, tellerstand 70) Het woord wordt gevoerd door het lid de Koning, van der Weegen en de voorzitter. De fractie Gemeentebelangen constateert dat het in de vorige vergadering gedane verzoek aan de burgemeester om een nader onderzoek in te stellen, niet is nagekomen. De voorzitter bevestigt dit. De fractie van de Werknemerspartij is van mening dat de brief niet namens de raad moet worden verzonden, maar op persoonlijke titel door de voorzitter van de raad/burgemees ter. De concept-brief wekt de suggestie dat alle raadsleden achter de benoeming van de heer Roosenboom tot ereburger van Halsteren stonden, hetgeen niet het geval is. De fractie voornoemd distantieert zich dan ook van de tekst van de concept-brief

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 20