8 Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 23. VOORSTEL TOT HET VOOR KENNISGEVING AANNEMEN VAN DE INFORMA TIE OMTRENT HET WETSONTWERP BETREFFENDE DE NIEUWE FINANCIëLE VERHOUDINGSWET (Kant 5, tellerstand 351) Het woord wordt gevoerd door de leden van Eekelen, Roks, van der Weegen en wethouder Somers. De discussie spitst zich met name toe op de zin op bladzijde 3: "Ondermeer ter dekking van dit tekort is de gemeente Halsteren van plan over te gaan tot de heffing van een rioolbelasting. Voorgesteld wordt om deze zin te schrappen en het overige voor kennisgeving aan te nemen. Het college stemt daarmee in Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het aldus gewijzigde voorstel van burgemeester en wethouders. De vergadering wordt geschorst tot vrijdag 1 maart 1996, 20.00 uur. Door een onverklaarbare technische storing is op de geluidsband slechts de discussie terug te vinden vanaf agendapunt 25, hal verwege ingekomen stuk nr. 9. 24. VOORSTEL TOT HET VERLENEN VAN EEN KREDIET T.B.V. VOORBEREI DING EN DIRECTIEVOERING VOOR RIOLERINGS- EN HERSTRAATWERK- ZAAMHEDEN (8e wijziging begroting 1996) Het woord wordt gevoerd door de leden van Eekelen, van den Kieboom, Roosendaal en wethouder Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op: de (te hoge) voorbereidingskosten van Oranjewoud; het aanvangstijdstip van de werkzaamheden (4e kwartaal 1996) in relatie tot de mogelijke ongunstige weersge steldheid; de reeds uitgevoerde rioolinspecties; het gevoerde beleid tot uitbesteding van de onderhavige werkzaamheden (DHV danwel Grontmijen de noodzakelijke (en tot heden toe gebruikelijke) uitbe steding van de werkvoorbereiding en directievoering. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 25. DE EVENTUEEL TE BESPREKEN INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN. Punt 9 (Kant 7, tellerstand 4) Het woord wordt gevoerd door de leden van Eekelen, Meerman en de voorzitter.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 19