de beperkte ambtelijke capaciteit in relatie tot de inventarisatie van het structurele groen voor geheel Halsteren; de vastgestelde m2-prijs; het adagium van "gelijke monniken, gelijke kappen"; de vraag wat structureel groen is en wat niet en het feit dat met de aanvragers geen overleg is gevoerd omtrent de prijs. De vergadering wordt enige minuten geschorst. Het college neemt het voorstel terug. Een totale lijst met alle aankoopverzoeken zal om advies worden voorgelegd aan de commissie Grondgebiedzaken ter voorbereiding van een voor stel aan de raad. VOORSTEL TOT HET INSTEMMEN MET DE KADERNOTA 199 6 STREEKGE- WEST WESTELIJK NOORD-BRABANT (2e wijziging begroting 1996) (Kant 5, tellerstand 89) Het woord wordt gevoerd door de leden van Eekelen, Roks, van der Weegen, wethouders Roosenboom en Somers. De discussie spitst zich met name toe op: het tekort van de RMD over het jaar 1994 (gemeenten moesten destijds bijbetalen) in relatie met het huidige positieve saldo (gemeenten krijgen thans niets terugge stort) het verzoek aan de vertegenwoordigers in het Streekgewest om het Halsterse standpunt dat het positieve saldo terug moet worden gestort naar de deelnemende gemeenten in de gewestvergadering in te brengen; het beleid van de gemeente Halsteren om geen reserves en voorzieningen bij andere instellingen achter te laten en de onderhoudsgevoeligheid van het materieel. Voor het voorstel stemmen de leden Huijgens, Adriaansen, Verhoog, van den Kieboom, van Akkeren, Somers, Mouws en Roosenboom. Tegen het voorstel stemmen de leden Hagenaars, van Eekelen, de Koning, Roosendaal, Roks, Meerman en van der Weegen. Het voorstel is met 8 stemmen voor en 7 stemmen tegen aange nomen VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN EEN "VERORDENING OP DE KWIJT SCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN" (Kant 5, tellerstand 248) Het woord wordt gevoerd door de leden Meerman, Verhoog en wethouder Mouws. De discussie spitst zich met name toe op: een aantal principiële bezwaren (het kwijtscheldingsbe- leid en de ingevoerde "terugwerkende kracht"-regeling) de afstemming met Bergen op Zoom en het feit dat de betreffende wet nog geen rechtskracht heeft Daarnaast wordt waardering uitgesproken voor het voorstel.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 18