6 De fractie van de Werknemerspartij verklaren voor het colle gevoorstel te zullen stemmen, omdat zij niet het verwijt wensen te krijgen dat dankzij hen in 1996 niets aan de speelvoorzieningen is gedaan. De fractie van de WD is niet tegen de aanpak van de speel voorzieningen, maar wel tegen de te hoge kosten van Oranje woud. De WD zal derhalve tegen stemmen. De fractie Gemeentebelangen sluit zich bij de verklaring van de WD aan. Voor het amendement stemmen de leden Hagenaars, van Eekelen, de Koning, Roosendaal, Roks en van der Weegen. Tegen het amendement stemmen de leden Huijgens, Adriaansen, Verhoog, van den Kieboom, van Akkeren, Meerman, Somers, Mouws en Roosenboom. Het amendement is met 6 stemmen voor en 9 stemmen tegen Voor het voorstel stemmen de leden Huijgens, Adriaansen, Verhoog, van den Kieboom, van Akkeren, van Eekelen, de Koning, Meerman, Somers, Mouws en Roosenboom. Tegen het voorstel stemmen de leden Hagenaars, Roosendaal, Roks en van der Weegen. Het voorstel is met 11 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen 18. VOORSTEL TOT HET NEMEN VAN EEN VOORBEREIDINGSBESLUIT VOOR HET UITBREIDEN VAN GARAGES EN PLAATSEN VAN DAKKAPELLEN AAN DE DENEMARKEN- EN GROENLANDSTRAAT (Kant 4, tellerstand 200) Het voorstel is door het college teruggenomen, omdat de bouwwerkzaamheden met artikel 18A Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen worden gerealiseerd. 19VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET TEN BEHOEVE VAN DE OPSTELLING VAN EEN NIEUWE WEGENLEGGER (4e wijziging begroting 1996) (Kant 4, tellerstand 210) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 20. VOORSTEL TOT HET AFWIJZEN VAN ENIGE VERZOEKEN TOT VERKOOP VAN GROENSTROKEN (Kant 4, tellerstand 212) Het woord wordt gevoerd door de leden van Eekelen, van den Kieboom, Roks, Roosendaal, Verhoog en wethouder Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op: het verzoek om één allesomvattend voorstel (waarin alle verzoeken tot aankoop zijn opgenomen) aan de raad voor te leggen, zodat een afgewogen besluit kan worden genomen; de illegaal door bewoners in gebruik genomen groenstro ken;

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 17