16VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET TEN BEHOEVE VAN RENOVATIE-WERKZAAMHEDEN VOOR DE LAANBEPLANTING VAN DE BEEKLAAN EN DE RENOVATIE VAN PARK DE BEEK EN HET HERTENKAMP (11e wijziging begroting 1996). (Kant 3, tellerstand 83) Het woord wordt gevoerd door de leden van Akkeren, van den Kieboom, Roosendaal, Verhoog en wethouder Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op: de noodzaak van een goede voorlichting naar de bevolking; het verzoek om uitsluitend zieke bomen te vellen en de gezonde bomen te ontzien (aan het vellen van gezonde bomen zal in enkele gevallen echter niet zijn te ontko men, bijvoorbeeld bij te dichte beplanting) de verpaupering van het park de Beek; de (te hoge) kosten van het adviesbureau Oranjewoud; het vitaliteitsonderzoek en het bestek; de geprojecteerde kinderboerderij (is definitief van de baan) en het ruilvoorstel ten aanzien van 6 eikenbomen van de familie van der Eijnden. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 17VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET TEN BEHOEVE VAN UITVOERING WERKPLAN SPEELVOORZIENINGEN (Kant 3, tellerstand 218) Het woord wordt gevoerd door de leden van Akkeren, van Eekelen, Meerman, Roks, Verhoog en wethouder Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op: het in de vorige raadsvergadering behandelde voorstel (het huidige voorstel is daar identiek aan, ongeacht de in de vorige raadsvergadering gemaakte kritische opmer kingen door raadsleden) de hoge voorbereidingskosten van het adviesbureau Oranje woud en het feit dat het geld niet uitsluitend wordt besteed aan plannenmakerij (eerst wordt de speelvoorziening aan de Franckenberg aangepakt en daarna successievelijk de overige speelvoorzieningen) De wethouder zegt toe de voortgang van de werkzaamheden regelmatig in de commissie Grondgebiedzaken aan de orde te stellen Door de fractie van de Werknemerspartij wordt het volgende amendement ingediend: "Geen fl. 102.000,= uittrekken voor voorbereidingskosten, maar totaal voorlopig fl. 300.000,= beschikbaar stellen voor het renoveren van de speel terrein t j es en samen met de bewo ners, de eigen dienst en een aannemer de plannen maken en dit jaar nog uitvoeren."

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 16