Het woord wordt gevoerd door de leden van Akkeren, van den Kieboom, de Koning, Roks, Verhoog, van der Weegen en wethou der Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op: de door een aantal particulieren ingediende bezwaren tegen de aanwijzing tot rijksmonument; het verzoek om het voorstel terug te nemen ter behande ling in de commissie Grondgebiedzaken; de nadelen en belemmeringen voor de (particuliere) eige naren indien hun pand aangewezen wordt tot rijksmonument; de financiële bijdrage van de rijksoverheid; de gevoerde procedure (met name of de eigenaren antwoord hebben gekregen op hun bezwaren) het provinciaal beleid (de gemeente fungeert als "door geefluik") en 't Lindeke. Er wordt een mondeling amendement ingediend om het besluit in die zin aan te passen dat een positief advies aan de Minister wordt gegeven voor de panden genoemd in de bijlage A onder 4 tot en met 9 Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het geamendeerde voorstel van burgemeester en wethouders. VOORSTEL TOT STRAATNAAMGEVING (BLOEMENDAAL III - LEPEL STRAAT) (Kant 2, tellerstand 203) Het woord wordt gevoerd door de leden van Akkeren, de Ko ning, Roks, van der Weegen en wethouder Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op: het beleid ten aanzien van straatnaamgeving (ingezette lijn in een wijk dient te worden voort gezet) het voorstel om de straat de "Jan van Eekelenlaan" te noemen; de uitstraling van de voorgestelde "laan"; de mogelijk verwarring met de bestaande Heldenstraat; de vraag of het op korte termijn nog mogelijk zal zijn om als zelfstandige gemeente straten te benamen en het hebben van aandacht voor straatnaamgeving voor vrou wen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Hal- sterse en Lepelstraatse gemeenschap. De fractie van Gemeentebelangen verklaart tegen het voorstel te stemmen in verband met de affiniteit met de heer van Eekelen en niet vanwege het feit dat men tegen de heer Heidens zou zijn. Voor het voorstel stemmen de leden Huijgens, Adriaansen, Verhoog, van den Kieboom, van Akkeren, Somers, Mouws en Roosenboom. Tegen het voorstel stemmen de leden Hagenaars, van Eekelen, de Koning, Roosendaal, Roks, Meerman en van der Weegen. Het voorstel is met 8 stemmen voor en 7 stemmen tegen aange nomen

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 15