MEDEDELINGEN VANUIT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN (Kant 1, tellerstand 38) Wethouder Roosenboom deelt mede dat er diverse portefeuil- lehoudersoverleggen hebben plaatsgevonden. Van de uitkomsten zal hij, zoals gebruikelijk, gedetailleerd mededeling doen in de commissie Grondgebiedzaken. VOORSTEL TOT HET HEROPENEN VAN DE BERAADSLAGING OVER EEN MOTIE VAN WANTROUWEN GERICHT TEGEN DE WETHOUDER GRONDGEBIED- ZAKEN (Kant 1, tellerstand 52) Dit agendapunt is door de initiatiefnemer ingetrokken, zodat de beraadslaging niet wordt heropend. De voorzitter laat een brief van de fractie van de Werkne merspartij en Gemeentebelangen uitdelen, waarin deze bezwaar maken tegen deze gang van zaken. VOORSTEL TOT HET HEROPENEN VAN DE BERAADSLAGING OVER EEN MOTIE VAN WANTROUWEN GERICHT TEGEN DE WETHOUDER BURGERZAKEN Dit agendapunt is door de initiatiefnemer ingetrokken, zodat de beraadslaging niet wordt heropend. De voorzitter laat een brief van de fractie van de Werkne merspartij en Gemeentebelangen uitdelen, waarin deze bezwaar maken tegen deze gang van zaken. VOORSTEL TOT HET HEROPENEN VAN DE BERAADSLAGING OVER EEN MOTIE VAN WANTROUWEN GERICHT TEGEN DE WETHOUDER MIDDELEN Dit agendapunt is door de initiatiefnemer ingetrokken, zodat de beraadslaging niet wordt heropend. De voorzitter laat een brief van de fractie van de Werkne merspartij en Gemeentebelangen uitdelen, waarin deze bezwaar maken tegen deze gang van zaken. VOORSTEL TOT HET INSTEMMEN MET DE GEMEENTELIJKE INBRENG TIJDENS DE HOORZITTING VAN DE VASTE KAMERCOMMISSIE BINNEN LANDSE ZAKEN IN HET KADER VAN DE GEMEENTELIJKE HERINDELING (Kant 1, tellerstand 61) Het woord wordt gevoerd door het lid Adriaansen en de voor zitter De discussie spitst zich met name toe op de vraag of het afwijzende standpunt van de gemeenteraad over de samenvoe ging met Bergen op Zoom ingebracht dient te worden tijdens de hoorzitting van de vaste kamercommissie Binnenlandse Zaken Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. VOORSTEL TOT VOORDRACHT VAN EEN LID VAN DE RAAD VAN BEHEER VAN DE N.V. SPORTFONDSEN HALSTEREN (Kant 1, tellerstand 107)

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 13