10 MOTIE C "De Partij van de Arbeid en eventueel andere groeperingen of partijen, stelt zich op het standpunt dat met name de wethouder Middelen, de heer J. Somers, zich in de afgelopen zes weken in politiek en bestuurlijk opzicht onwaarschijnlijk heeft gema nifesteerd door zich met name steeds te conformeren (zonder een minderheidsstandpunt in te nemen binnen het college) of zich duidelijk te distantiëren van bepaalde uitspraken, dat een motie van wantrouwen op zijn plaats is. En stellen voor hem in het kader van de Gemeentewet ontslag te verlenen. motie De raad van de gemeente Halsteren verklaart dat de wethouder Middelen het vertrouwen van de raad niet meer bezit. Voor de motie stemmen de leden Meerman, Roks, Hagenaars, van der Weegen, de Koning, van Eekelen en Roosendaal. Tegen de motie stemmen de leden Verhoog, Huygens, Adriaansen, van Akkeren, Somers, Mouws en Roosenboom. Er zijn 7 stemmen voor en 7 stemmen tegen uitgebracht, zodat de stemmen staken. Volgende raadsvergadering wordt de beraadslaging over deze motie heropend. 20DE EVENTUEEL TE BESPREKEN INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN Punt 5 (Kant 9, tellerstand 322) Het woord wordt gevoerd door de leden van Eekelen, Roks en van der Weegen. De voorzitter van de raad wordt verzocht een onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden van intrekking van het ereburgerschap De voorzitter zegt toe daar volgende vergadering procedureel op terug te komen. Punt 6 (Kant 10, tellerstand 3) Het woord wordt gevoerd door de leden van Eekelen, Roks en van der Weegen. Men vindt de afdoening door het schrijven voor kennisgeving aan te nemen te mager. Verzocht wordt om de wens van de raad inzake Lepelstraat aan de vaste kamercommissie tijdens de rondrit mee te geven. De voorzitter geeft aan dat het college ingeschreven heeft voor de rondrit en de hoorzitting juist om uitvoering te geven aan de motie. De inbreng tijdens de hoorzitting zal hij van tevoren aan de raad overleggen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 10