3 7. SLUITING (Kant 2, tellerstand 542) Alvorens de voorzitter tot sluiting overgaat beantwoordt wethouder Roosenboom een tweetal schriftelijk gestelde vragen. De vragen betreffen de rijhal van de familie Kommers en de problematiek van de verkeersdrempels; wet houder Mouws beantwoordt een schriftelijk gestelde vraag over het besluit van burgemeester en wethouders tot het verlenen van een financiële bijdrage aan psycho-therapeu tisch centrum "De Viersprong" voor de verzorging van voortgezet speciaal onderwijs. Niets meer aan de orde zijnde en geen der leden meer het woord verlangende, sluit de voorzitter om 19.50 uur de vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad voornoemd d.d.: 1 9 DEC. 1996 e secretaris, de voorzitter,

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 107