In de regeling zou een prijsindexatie moeten worden opge nomen Wethouder Mouws deelt mee dat het declaratiebedrag in consensus met de gemeente Bergen op Zoom is vastgesteld. De raad van de nieuwe gemeente Bergen op Zoom moet het beleidsplan ook nog vaststellen. Daar kan de discussie op de genoemde punten opnieuw plaats vinden. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. VDORSTET, TOT VASTSTELLING VAN DE TARIEVEN VAN DE AFVAL STOFFENHEFFING EN DE REINIGINGSRECHTEN VOOR 1997. (Kant 1, tellerstand 95) Het woord wordt gevoerd door de leden Van der Weegen, Van Eekelen en De Koning en wethouder Roosenboom. Genoemde leden spreken hun verbazing uit over het feit dat overschotten nu wel worden verrekend terwijl hun voorstel daartoe een aantal maanden geleden nog onbespreekbaar was. De tarieven stijgen voor een belangrijk deel als gevolg van de doorberekening van de kosten van de milieustraten. Het Streekgewest Westelijk Noord-Brabant moet over de milieustraten nog een uitspraak doen. Het lid Van der Weegen zegt dat aan de gemeenteraad van Bergen op Zoom een voorstel zal worden gedaan om de tarieven te verlagen als de kosten van de milieustraten niet door het streekgewest worden doorberekend. Hij mist een motivering waarom de gemeenten Halsteren en Bergen op Zoom voor 1997 niet eenzelfde tarief vaststel len. Wethouder Roosenboom deelt mee dat het niet uitsluitend de milieustraten zijn die de kosten verhogen. Als de milieu straten er niet zouden zijn dan zouden er meer stortkosten betaald moeten worden. Daarnaast heeft de verbranding van afval een kostenverhogend effect. Het lid Van der Weegen dient mondeling een amendement in wat er toe strekt dat de kosten van de milieustraten op het tarief in mindering zullen worden gebracht wanneer het streekgewest mocht besluiten om deze kosten niet door te berekenen. Het amendement wordt door het college van burgemeester en wethouders overgenomen Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het geamendeerde voorstel van burgemeester en wethouders besloten. unnRSTEL TDT VERKOOP VAN ENIGE PERCELEN GRQND (Kant 2, tellerstand 540) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 106