(S a! n™ittt.en VAN DR OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEEN TE HALSTEREN OP DONDERDAG 12 DECEMBER 1996 OM 19.00 UUR IN HET GEMEENTEHUIS AANWEZIG: voorzitter: wethouders leden AFWEZIG: P.J.W. van Veggel A.P.P. Roosenboom FACMouws J.J.M. Somers J.A. Adriaansen M.C. van Akkeren-Brand M.J.P. van Eekelen D.A. van den Kieboom J.G.M. de Koning-van Casteel J.J.M. Roks P.M.M. Roosendaal M.A. Verhoog C.W.M. van der Weegen F.N. Hagenaars W.P. Huijgens ChrFMeerman de -t OPENI1TC De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed. Bericht van verhindering is ontvangen van de leden F.N. Hagenaars en W.P. Huijgens. 2VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN DE RAADS VERGADERING P.P. 2 8 NOVEMBER 1996 (Kant 1, tellerstand 11) De voorzitter deelt mee dat er brieven zijn binnengekomen van de fracties van de Werknemerspartij en Gemeentebelan gen. Zij kunnen niet instemmen met de notulen zoals deze thans voorliggen. Genoemde fracties worden geacht tegen het voorstel te hebben gestemd. 3INGEKOMEN STUKKEN (Kant 1, tellerstand 20) Conform het voorstel van burgemeester en wethouders wordt besloten 4VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN HET BELEIDSPLANSQCXAbE ZAKEN 1997 (Kant 1, tellerstand 23) Het woord wordt gevoerd door het lid Van Eekelen en wet houder Mouws In grote lijnen kan worden ingestemd met het voorstel van burgemeester en wethouders. Gewezen wordt op het declara tiebedrag wat verlaagd is van 150,-- naar 105,-- en de verminderde declaratie-mogelijkheden. Typ: kh

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 105