8 Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 21. VOORSTEL TOT AANPASSING VAN DE CAR/UWO EN DE UITKERINGS- EN PENSIOENVERORDENING WETHOUDERS (Kant 5, tellerstand 116) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 22. DE EVENTUEEL TE BESPREKEN INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN (Kant 5, tellerstand 119) Punt 5 Het woord wordt gevoerd door de leden de Koning en van der Weegen De inhoudelijke discussie spitst zich toe op de vraag of brieven gericht aan de leden van de raad behandeld dienen te worden in de raadsvergadering. Besloten wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders Punt 10 Het woord wordt gevoerd door het lid de Koning. Er worden geen procedurele vragen gesteld. Er wordt voor plaatsing van de bewuste lantaarnpaal gepleit. Besloten wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders 23. EVENTUELE MONDELINGE BEANTWOORDING VAN VRAGEN OP SCHRIFTE LIJK GEGEVEN INFORMATIE CONFORM ARTIKEL 37. LID 7. VAN HET REGLEMENT VAN ORDE Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 24. SLUITING Niets meer aan de orde zijnde en geen der leden meer het woord verlangende, sluit de voorzitter om 22.20 uur de vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad voornoemd d.d.: \1 ds^-e-«-w>b de secretaris, de voorzitter,

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 104