7 Voor amendement 4 stemmen de leden Hagenaars, de Koning, Roks, Roosendaal, van der Weegen en Mouws. Tegen amendement 4 stemmen de leden Meerman, van Akkeren, Verhoog, Huijgens, van den Kieboom, Adriaansen, Somers en Roosenboom. Amendement 4 is met 6 stemmen voor en 8 stemmen tegen ver worpen. Het aldus geamendeerde voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 18. VOORSTEL TOT HET VERLENEN VAN EEN KREDIET VOOR DE DIRECTIE VOERING EN AANLEG VAN VERKEERSVOORZIENINGEN IN DE BURG. ELKHUIZENLAAN EN SCHOOLSTRAAT (55e wijziging begroting 1996). (Kant 4, tellerstand 310) Het woord wordt gevoerd door de leden Roks, Verhoog, van der Weegen en wethouder Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op: de meerkosten van circa 35%; de directiekosten in relatie tot de ambtelijke capaciteit van de nieuwe gemeente Bergen op Zoom; de mogelijk nog in 1996 uit te voeren voorzieningen; het feit dat indien de directievoering door het eigen ambtelijk apparaat wordt uitgevoerd ook kosten dienen te worden toegeschreven aan een kapitaalinvestering. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 19VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET TEN BEHOEVE VAN EEN SUBSIDIE VOOR HET AANBRENGEN VAN SFEERVER LICHTING IN DE DORPSSTRAAT TIJDENS DE FEESTDAGEN DOOR DE WINKELIERSVERENIGING (51e wijziging begroting 1996). (Kant 5, tellerstand 79) Het woord wordt gevoerd door de leden de Koning, Verhoog, van der Weegen en wethouder Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op het feit dat niet alle winkeliers meedoen en dat de feestverlichting al is aangebracht. Het college deelt mede dat het een bijdrage betreft op basis van een door de winkeliersvereniging over gelegde begroting, waarop gewacht moest worden. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 20. VOORSTEL KENNIS TE NEMEN VAN DE TWEEDE FINANCIËLE TUSSEN TIJDSE RAPPORTAGE BEGROTING 199 6 (57e wijziging begroting 1996). (Kant 5, tellerstand 110)

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 103