6 17. VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN "BUI TENGEBIED" (Kant 3, tellerstand 119) Het woord wordt gevoerd door de leden van Akkeren, van den Kieboom, de Koning, Roks, Verhoog, van der Weegen en wethou der Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op: de ambtshalve voorgestelde wijzigingen, en dan met name de de wijzigingsbevoegdheid van "dagrecreatie" tot "sportterreinen" aan de Melanen in relatie tot de inspraak/bezwarenprocedures voor de bevolking; de wijziging van de bestemming "wonen" in "Agrarische hoofdstructuur" van het perceel tussen de Nieuwe Mo lenweg 63 en Melanenweg 2a in relatie tot de gewekte verwachtingen het bebouwingsoppervlak Steenbergseweg 6 in relatie tot de noodzakelijk parkeerplaatsen; onderdeel III, punt 18, onder a, van het concept-raadsbe sluit (H. Uytdewilligen, Noorderkreekweg 2. Het college wordt complimenten gemaakt over het gevoerde overleg. Amendement 1 amendement 2 amendement 3 Door Gemeentebelangen worden een viertal amendementen inge st diend. "besluit IV, punt 1 te elimineren"; "besluit IV, punt 2 te elimineren"; "aan besluit IV, punt 3 toe te voegen dat deze wijziging uitsluitend kan worden ge- effectueerd door middel van een procedure waarbij de bevolking van de gemeente recht heeft van inspraak en bezwaar"; amendement 4: "besluit IV, punt 4 te elimineren. Amendement 3 wordt door het college overgenomen. De V.V.D. wenst geacht te worden tegen het aannemen van amendement III te hebben gestemd. Voor amendement 1 stemmen de leden Hagenaars, de Koning, Roks, Roosendaal en van der Weegen. Tegen amendement 1 stemmen de leden Meerman, van Akkeren, Verhoog, Huijgens, van den Kieboom, Adriaansen, Somers, Mouws en Roosenboom. Amendement 1 is met 5 stemmen voor en 9 stemmen tegen ver worpen Voor amendement 2 stemmen de leden Hagenaars, de Koning, van Akkeren, Roks, Roosendaal, Verhoog, Huijgens, van den Kie boom, Adriaansen en van der Weegen. Tegen amendement 2 stemmen de leden Meerman, Somers, Mouws en Roosenboom. Amendement 2 is met 10 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 102