4 12. VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN EEN VERORDENING TOT AANWIJ ZING VAN VOOR VERZURING GEVOELIGE GEBIEDEN OP BASIS VAN DE UITVOERINGSREGELING AMMONIAK EN VEEHOUDERIJ (Kant 1, tellerstand 285) Het woord wordt gevoerd door de leden van Akkeren, Meerman, Roks, Verhoog, van der Weegen, wethouder Roosenboom en de voorzitter. De voorzitter deelt mede dat thans slechts een intentie door de gemeenteraad wordt uitgesproken, zodat de concept-veror dening de inspraakronde in kan. Vaststelling van de defini tieve verordening vindt plaats door en in de nieuwe raad van Bergen op Zoom. Wethouder Roosenboom vult aan dat het eerste gedachten- streepje uit het concept-raadsbesluit ("de bosgebieden rondom de Erasmusweg"door het college wordt geschrapt. Het concept-raadsbesluit dient dan ook in die zin te worden gewijzigd dat de gemeenteraad een concept -verordening vast stelt, met uitzondering van het eerste gedachtenstreepje. De discussie spitst zich vervolgens met name toe op: de opmerking dat de bescherming van de genoemde gebieden dient plaats te vinden in het kader van het vanavond vast te stellen bestemmingsplan "Buitengebied"; het feit dat kleigebieden minder gevoelig zijn voor verzuring dan zandgebieden; het ontbreken van een overzicht van alle te beschermen bosgebieden; de "bloemige dijk" langs het Schelde-Rijnkanaal Gemeentebelangen dient een mondeling amendement in om het laatste gedachtenstreepje uit het concept-raadsbesluit, "Groene Dijk plus waterkering langs Schelde-Rijnkanaal (wordt gezien als "bloemige dijk"), te schrappen. Voor het amendement stemmen de leden Hagenaars, de Koning, van Akkeren, Roks, Roosendaal, Adriaansen, van der Weegen en Mouws Tegen het amendement stemmen de leden Meerman, Verhoog, Huijgens, van den Kieboom, Somers en Roosenboom. Het amendement is met 8 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen Het aldus geamendeerde voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 13. VOORSTEL TOT HET VERKOPEN VAN EEN PERCEEL GROND IN DE SCHANS TEN BEHOEVE VAN DE BOUW VAN ENIGE GARAGES (Kant 2, tellerstand 271) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 100