9 Tegen het voorstel stemmen de leden: Meerman, Roosenboom, mevrouw Verhoog, Adriaansen en Somers. De voorzitter: Zodat het voorstel van het college is aange nomen met negen stemmen voor en vijf stemmen tegen. 10. VOORSTEL TOT HET NIET OPHEFFEN VAN HET OPENBAAR KARAKTER VAN EEN GEDEELTE VAN HET ONVERHARDE PAD JANKENBERG. Het lid de Koning-van de Casteel: Voor de goede orde van za ken ik dacht dat meneer Smit niet op nummer 51 woonde maar op nummer 31. Anders krijgen we er problemen mee. Verder concluderen wij dat er nogal wat mis is bij de bewoners on derling en dat vinden wij een hele slechte zaak. Dat is het allemaal niet waard. Wij hopen dat deze zaak niet gaat es caleren. Daar is niemand mee gebaat. Het lid Roosenboom: Ook een korte reactie. Deze zaak is ook in de commissie Ruimtelijke Ordening besproken. Er zijn toch zinnige dingen in die commissie gezegd en suggesties gedaan, om daar de zaak op enige wijze te verbeteren. Om tegemoet te komen aan de bezwaarmakers. Dat komt eigen lijk niet zo uit in het stuk en de raad neemt daar geen ken nis van. Ik zou u toch willen vragen om datgene wat in de commissie Ruimtelijke Ordening is besproken, daar de posi tieve elementen nog eens een keer na te lezen en kijken of we daar iets aan kunnen veranderen. Er is onder andere ge suggereerd om eens een keer met de Woningstichting overleg te plegen, dat is de andere buurman, om een stuk grond in eigendom te verkrijgen, om het pad op enige wijze te verbre den enzovoorts. De voorzitter: Op de eerste plaats even. Inderdaad het adres staat er onjuist in, dat moet 31 zijn. Als we dat bij deze ook gelijk aanpassen dan kan dat verder nog correct verlo pen. Verder is het toch een tamelijk formeel verhaal natuur lijk. Er wordt om een wettelijke maatregel gevraagd. Wij hebben conform de wet en met name natuurlijk ook de tot standkomingsgeschiedenis van de wet dat verder uitgewerkt. Er zijn geen zwaarwegende argumenten boven tafel gekomen zo dat wij niet veel anders kunnen dan u dit voorstel voor te leggen. Op zichzelf denk ik dat de suggestie om eens te kij ken of je daar op een andere weg nog uit kunt komen. Met name ook voor de betrokkene op te pakken is om te zien of inderdaad met buren of anderszins daar een ruil mogelijk is waardoor dat gestalte kan krijgen. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 11. VOORSTEL TOT HET AANPASSEN VAN HET RAADSBESLUIT P.P. 2 4 JUNI 1993 fPOULUS. PORTUGALSTRAAT Het lid Roosenboom: Ook weer een korte reactie. Hoewel het niet direct iets met dit voorstel te maken heeft. Maar we willen toch nog uitdrukkelijk stellen dat de Groepering Leefbaarheid toen en ook nu voor is om deze mensen te helpen met een voorbereidingsbesluitZeker het feit, om een stuk rechtsongelijkheid te voorkomen voor de inwoners van de ge meente Halsteren.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 9