34 Kennelijk, misschien een beetje een omgekeerde redenering, maar ik denk toch dat die op gaat, dat er zo weinig proble men door de mensen ervaren worden op dat punt gelukkig in onze gemeente, dat eigenlijk niemand zich bewust is van, er wordt opgeroepen om aan zo'n buurtpreventieproject mee te doen, daar moet ik naar toe. Men laat dat gewoon gaan. Wij hebben daar de conclusie uit getrokken dat we dat voorlopig even laten rusten en wellicht op een later tijdstip of mis schien in een wat andere vorm toch nog eens op terug willen komen. Zoals ik al zei zal het verkeersonderzoek eind van het jaar klaar zijn. Deze week of volgende week worden de concept-resultaten op tafel gelegd. Adviezen worden dan be sproken en daarna wordt het in een definitieve vorm gegoten. U spreekt over het verplaatsen van de markt of het helemaal weghalen van de markt als zijnde en schip van bijleg. Dat vind ik toch nogal qua conclusie kort door de bocht. Ik zou zeggen van, misschien is het eens een keer de moeite waard om het fenomeen markt binnen de Halsterse situatie wellicht ook in relatie met de herstructurering van de Dorpsstraat en het gebied rondom Vogelenzang, nog eens te bekijken. Wel licht dat er mogelijkheden zijn plaatsen te kiezen waar wat meer aanloop zou zijn. Je kunt natuurlijk de tarieven voor staandplaatshuur voor marktkramen aanpassen aan de te ver wachten omzet. Als die dus op een andere plek in de gemeente groter zou zijn dan zou je natuurlijk de kosten of wat we daar op bij moeten leggen, lager kunnen maken. Over de verkoop van de grond hebben we gesproken. Dat het bestemmingsplan natuur lijk aan moet geven ja, welke invloed het op het milieu heeft dat moge duidelijk zijn. We hebben nu een bestemmings plan in de steigers staan waar dat volgens de jongste in zichten op dat punt gemaakt wordt. Ik neem aan dat daar ook aandacht aan geschonken zal worden. Dat is bijvoorbeeld weer zoiets wat ik net noemde in het kader van die vacatures die in de begroting zijn opgenomen. U spreekt over een actief handhavingsbeleid. Dat zijn natuurlijk zaken die ontzettend veel tijd kosten om dat goed te doen. Maar die erg nodig zijn omdat je anders ook ziet, er staat vandaag nog een agendapunt ter tweede maal op de agenda, wat je voor moei lijke problemen krijgt als je dat nalaat. Het lijkt allemaal wel, je zegt van moeten er mensen bij komen, dat kost veel. Dat is ook gewoon zo, maar als je dat niet doet dan heb je natuurlijk zeker zulke grote problemen en narigheid. Dan zijn de kosten ook niet gering. Dat is temeer, maar dat zal zeker ook in de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken straks blijken als we praten over die algemene wet bestuursrecht. Bij die wet het geval omdat steeds stringentere eisen aan het handelen van de gemeente gesteld worden dat dat juri disch in orde is dat dat allemaal klopt omdat de samenleving in Nederland die veramerikaniseert een beetje wat dat be treft. Er wordt gelijk met schadeclaims gewapperd en de rechtspraak die ontwikkelt zich ook in die zin. Vroeger zeiden ze de gemeente heeft altijd gelijk en die burger moet zijn mond houden en wegwezen, dat is natuurlijk ook geen goede situatie geweest.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 99