33 Dat de inschakeling van burgerleden aanvankelijk in de jaren zeventig met name de bedoeling had om belangstellende bur gers, eventueel deskundige burgers wat meer bij de besluit vorming te betrekken, maar dat natuurlijk gaandeweg ook ontwikkeld is tot een soort ook op zichzelf goedbedoelde en als zodanig goed functionerende kweekvijver voor aankomend of aanstormend politiek talent. Binnen de kaders van de politieke groeperingen op zichzelf is daar natuurlijk niets tegen. Maar dat is een andere func tie en een ander doel dan waarmee het oorspronkelijk in het leven geroepen is. Ik denk, maar dat is meer een kwestie van, hoe ga je met de zaak om dan van structuren, dat nie mand in deze raad nu echt vindt dat het het beste is dat de commissie Financiën niet uit raadsleden bestaat of een com missie waar maar een raadslid in zit. Dat is natuurlijk toch iets waarvan je zegt dat is meer in de categorie van de be drijfsongevallen te rangschikken dan dat dat het resultaat is van bewust politieke sturing. Vandaar als u zegt, ik wil er drie burgerleden in hebben, nou goed, ik bedoel dat maakt de raad uit dus daar zijn we gauw klaar mee. Aan de andere kant denk ik dat het toch verstandig is om als je dat dan vindt dat je daar op een zodanige manier mee omgaat dat het toch ook de substantiële deelname van raadsleden is in die commissies Mevrouw van Akkeren die geeft aan, ook met de relatie van het bestuur en de burger, dat daar toch ook een aantal nieuwe ontwikkelingen gaande zijn. Ik kan u zeggen dat ten gevolge van de nieuwe gemeentewet, die toch naar alle waar schijnlijkheid aanstaande januari van kracht wordt en de algemene wet bestuursrecht, een aantal nieuwe omgangsvormen zijn voorgeschreven zeg maar, tussen de gemeente en de bur gerij, dat het samen met een heleboel andere wijzigingen die nodig zijn, verordeningen die moeten worden aangepast en zo, wij u in november en december zullen verrassen met een be hoorlijk pak informatie daarover. Voor een eerste discussie ook in de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken. Dan zal aansluitend in de maanden december, januari daarover be sluitvorming plaats moeten vinden. Ik denk dat dat de ge schikte plek is om ook over andere zaken van dienstverlening in dat kader nog eens te spreken. Bij de reorganisatie noemt u ook even het plaatsingsplan. Zoals het in het sociaal sta tuut is afgesproken is het ook inderdaad zo dat de interne procedure gewoon eerst gaat. Eerst wordt gekeken welke functies hetzelfde zijn gebleven, daar verandert dus weinig in. Vervolgens worden die functies opengesteld voor de interne mensen die dan over blijven en pas in allerlaatste instantie ga je naar buiten. Dat is zo vastgelegd. Meer politie op straat zegt u. De politie hebben we het ook even over gehad. Dat is toch een punt van aan dacht. Dat wordt er ook aan gegeven. Het buurtpreventie-pro ject, zoals u weet is dat hier in de steigers gezet en is op een gegeven moment ook via de krant en zo deelnemers opge roepen en de response, de reactie van het publiek was bui tengewoon slecht.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 98