30 Zeker in een gemeente als de onze waar veel mensen wonen die bij een transportbedrijf werken en waar sommigen, gelukkig kunnen de meesten die auto gewoon bij hun werkgever laten, die op een of andere manier mee naar huis moeten nemen. Daar zullen we toch een adequate voorziening moeten creëren om daar een oplossing voor te bieden. Door het feit dat het waterwingebied zich uitstrekt tot het parkeerterrein bij het zwembad, ging dat als lokatie verloren. Toen zijn we daar een beetje mee vastgelopen en eigenlijk zou je dan moeten gaan kijken naar de aanleg van een nieuwe voorziening met alle consequenties die daaraan vastzitten. Dat kan op zich zelf natuurlijk wel. De ontsluiting van de Schans daar zijn wij nog niet zeg maar verder mee gevorderd dan de concept- ideëen zoals die in de uitgangspunten van het bestemmings plan ge-tekend staan zoals dat in de commissie Ruimtelijke Ordening aan de orde geweest is van de zomer. Dat bestem mingsplan is nu verder in procedure gebracht dat dat eer daags het normale traject in kan gaan. Als daarna de raad heeft ingestemd met een dergelijke ontsluiting aan de Steen- bergseweg, ik denk dat we daarna de discussie zullen moeten openen met Rijkswaterstaat om te kijken hoe we dat verder vorm geven. Of zij daar aan mee willen werken, want een andere oplossing is er niet. Anders zou je zeggen, zo lang wachten, kun je niet alvast met Rijkswaterstaat beginnen. Dat kunnen we misschien ook al wel eerder doen, dat sluit ik niet uit. Maar je bent toch aan hen overgeleverd. Je kunt niet zeggen van, anders wijken we wel uit naar de Schansbaan of zo. Dat is natuurlijk toch een beetje mijl op zeven dan. Nog afge zien dat daar ook natuurlijk grote problemen in zitten. Dan is Gemeentebelangen zeer bij de tijd om de tunnel aan te voeren. Tegenwoordig wordt bijna alle infrastructuur onder- tunneld. De Betuwelijn, de TGV, dus ik weet niet, als wij nu een tunnel aanleggen, wat er dan in Halsteren zal komen een TGV of een vrachtspoor. Maar de bedoeling was voor voetgan gers neem ik aan. Ik weet wel dat dat een hele dure oplos sing is. Ik weet niet of er toch geen mogelijkheden zijn om het oversteken van fietsers en voetgangers, want daar gaat het uiteindelijk om, of dat toch niet op een wat financieel vriendelijkere wijze ook op een goede manier is te regelen. We hebben in elk geval in het verkeersonderzoek het bureau nadrukkelijk meegegeven om ook het aspect van dat oversteken bij die fietspaden met de fiets bij de stoplichten, zowel bij Vogelenzang als bij de Wouwseweg, onder de loep te ne men. Iedere gebruiker weet dat dat heel ongelukkige punten zijn. Bij Vogelenzang moet je je brood meenemen, zolang moet je wachten tot het groen wordt en bij de Wouwseweg rijd je gewoon tegen het verkeer aan, want dat staat aan de andere kant voor het stoplicht te wachten. Dat is gewoon niet goed aangelegd. Daar gaan we naar kijken. U zegt, ook anderen hebben gezegd van, moet er niet bij de Oude Molen wat harder aan getrokken worden? Het zou weieens kunnen zijn dat u daar een goed signaal mee geeft waar we mee aan de gang moeten.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 95