29 In de tweede plaats is het natuurlijk toch gewoon zo dat daar in die gemeenteraad de hoofdlijnen uitgezet moeten worden en dat het overigens heel goed mogelijk is dat een opvolger, daar zal wethouder van der Weegen dadelijk nog wel op ingaan, dat die zeer goed in staat zal zijn om leiding te geven aan dat proces van zelfstandigheid. Wat dat betreft kunnen we, ieder voor zich in Oost-Brabant voorbeelden zien van situaties waarin toch mensen die er later bijgekomen zijn om het zo maar te zeggen, zeer succes vol opereren in de hele strijd die daar met de gemeentelijke herindeling gemoeid is. Nogmaals ik denk dat met name de raad heel helder aan moet geven waar ze staat en hoe ze het gehad had willen hebben. Van de kant van Gemeentebelangen, de heer van Tilburg geeft ook aan van, laten we in elk geval zorgen dat we als Halsteren goed beslagen ten ijs komen en zorgen voor een stukje continuïteit. Ook dank voor de vrien delijke woorden in verband met mijn vertrek, maar nogmaals daar komen we de twaalfde denk ik nog wel over te spreken. Over de financiële consequenties van de reorganisatie daar kan ik in zoverre kort over zijn. Ik heb net al gezegd, de relatie van die 130.000,met die reorganisatie is be trekkelijk, zoals ik aangaf. De financiële consequenties van de reorganisatie in zijn totaliteit zullen wij voor u keurig op een rijtje, volgende week donderdag, bij het raadsstuk hebben. Dan geven we ook aan wat de reorganisatie in enge zin, gewoon het reorganisatieproces, met zich meebrengt. Daar blijven natuurlijk altijd een paar onduidelijkheden in zitten omdat volgens de procedure die we volgen en die ook hier is afgesproken in het sociaal statuut, dat is natuur lijk een heel plaatsingsplan. Dat gebeurt uiteraard pas nadat u groen licht hebt gegeven. Dus de feitelijke uitkom sten daarvan hebben we natuurlijk nog niet. Maar dat denk ik niet dat dat een groot probleem hoeft te zijn om een afgewo gen oordeel over het totale pakket te geven. Ik ben het met de heer van Tilburg eens dat er aan de onderbezetting van de politie flink gewerkt moet worden. U hebt kunnen zien dat wij in ons distrikt op dat punt erg achter lopen zeg maar. Dat is gewoon vervelend. Vandaar dat er ook op het niveau van de regio ook afspraken zijn gemaakt om die achterstand ook snel in te lopen en door de burgemeesters hier is er in het driehoeksoverleg ook al op aangedrongen om alle middelen die daarvoor ter beschikking staan, zo goed mogelijk te ge bruiken. Er zal natuurlijk toch wel wat tijd overheen gaan omdat de onderbezetting zal met name opgevuld worden door mensen die in opleiding zijn. Dat duurt gewoon even. Er zijn wel een paar agenten die uit andere delen van het land deze kant uit willen komen, maar toch niet zoveel dat je zegt van, daar is het tekort mee op te lossen. Het parkeren van vrachtwagens heeft u aangegeven, dat geeft last. Ik denk dat in het kader van het verkeersonderzoek we ook daar nog eens naar zullen moeten kijken. In elk geval is een noodzakelijke voorwaarde bij die hele discussie over parkeren van vrachtwagens na tuurlijk wel dat er een alternatief geboden wordt.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 94