28 Dat kan op zichzelf wel natuurlijk, maar wij hebben hier al vaker over gepraat en wij hebben toen met name, omdat ook een deel van de aanleiding van de discussie ligt in de verkiezingen van vorige keer en de bezetting van de commis sies toen, gezegd er moet in elk geval voordat de verkiezin gen straks losbranden, duidelijkheid geschapen worden. Ik denk dat dat ook wel zo galant is ten opzichte van potenti ële kandidaten. Ik denk ook even aan de burgerleden die na tuurlijk toch in heel de discussie een crusiale rol spelen. Ik kan me voorstellen dat bij waar het gaat om het aanzoeken van mensen en het maken van de kandidatenlijsten, het gewoon goed is dat we weten waar we aan toe zijn en vandaar dat het college toch van mening is dat daar nu over besloten zou moeten worden. Inhoudelijk kom ik daar dadelijk nog wel even op terug. Dan de reorganisatie, hebt u aan de orde gesteld en het bedrag dat daarmee gemoeid wasAlthans dat sugge reerde u. Wij hebben nog steeds het standpunt ingenomen, en dat is niet zo zeer een standpunt als wel gewoon een feite lijkheid dat die vacatures waar daar sprake van is, die zijn geen uitvloeisel van de reorganisatie, maar die zijn, zou je haast kunnen zeggen, ondanks de reorganisatie toch nog no dig. Sommigen van u zijn daar in de bijdragen ook uitgebreid op in gegaan. Wij hebben van de rijksoverheid in de loop der jaren een heleboel taken op ons bord gekregen. Milieu is bijna een dooddoener op dat terrein, maar we heb ben ook de Wet voorzieningen gezondheidszorg, de algemene wet bestuursrecht zit er aan te komen, de gemeentewet is veranderd, stelt ook wat scherpere eisen aan een aantal din gen. Er is een nieuwe wet waar het gaat om de volkshuisves ting, waar het gaat om Bouw- en Woningtoezicht. Er zitten allemaal sluipenderwijs taakverzwaringen in en uitbreidingen van het takenpakket van de gemeente. Dat is er de oorzaak van dat wij op een gegeven moment met dit voorstel bij u zijn gekomen. Als wij niet die reorganisatie hadden gehad dan hadden wij tenminste met zo'n voorstel als dit gekomen en wellicht gezien toch inderdaad de verwachting dat we met de nieuwe organisatie-opzet toch efficiënter kunnen werken, zou het dan zelfs meer zijn geweest. Er is van de kant van Leefbaarheid gelukwensen uitgesproken. Ook in het kader van mijn vertrek. Het lijkt mij het beste daar gewoon als het vertrek daar is om bij het afscheid even wat verder op terug te komen. Op zichzelf uiteraard bedankt voor de vriendelijke woorden en de schaatsen die ik hoop in goede zin daar te kunnen gebruiken. Maar zegt u, hoe zit het met het toekomst perspectief van de gemeente Halsteren, want hangt dat ver trek niet samen met een eventueel negatieve gevolgen daarom trent. Ik denk dat dat zeker niet zo zal zijn, omdat in eer ste plaats natuurlijk toch de raad zelf en de opstelling en strategie die de raad kiest, toch maatgevend is. Dat is het eerste waarnaar gekeken wordt. Niet, wat vindt de burge meester er van bij dit soort discussies, maar nee, wat vindt de gemeenteraad. Ik denk dat dat eerst komt.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 93