27 Om direct de nodige maatregelen te kunnen nemen lijkt het ons wenselijk hier in de toekomst de nodige financiële middelen voor te reserveren. Wij vragen het college dan ook in de volgende begroting daar rekening mee te houden. Financiering. Wij zijn het niet eens met een tweetal bezuinigingen. Ik heb die reeds in het begin van mijn verhaal genoemd. Naar de mening van de V.V.D. moet de 30.000/-- die wij minder willen bezuinigen betaald worden uit het aanpassen van de onroerende-zaakbelasting met het inflatiepercentage over het afgelopen jaar. Ook wij zijn er voorstander van dat de burger zo min moge lijk belast wordt. Maar als we dit jaar de inflatiecorrectie overslaan, komt de verhoging volgend jaar voor de burger dubbel hard aan. De voorzitter: Dank u wel. Dan is bij deze de eerste termijn geweest en schors ik de vergadering tot 19.00 uur. De voorzitter: Welkom. We hervatten de vergadering met de eerste termijn van het college. Dan komen we terecht bij de bijdrage in eerste instantie van de Groepering Leefbaarheid. De motie die daardoor ingediend is. Daar zal wethouder van der Weegen nog op komen. Het eerste punt wat in mijn portefeuille aan de orde komt dat is de brandweerauto waar u over gesproken heeft. Nadere onderbouwing. Die nadere onderbouwing is er inmiddels. Alleen kennelijk door een ongelukkige samenloop van omstan digheden is die niet ter inzage komen te liggen, maar er is door de Regionale Brandweer een onderzoek gedaan naar de brandweerauto en de toestand waarin die is. Enfin, de heer van Eekelen kan getuigen dat het er is, want die heeft er om gevraagd en toegestuurd gekregen. Het had ter inzage moeten liggen, dat is een fout onzerzijds. Maar die onderbouwing is er dus en nu moet er, dat weet u ook zelf wel, bij de defi nitieve kredietvotering uiteraard nog een keer defintief besloten worden over het al of niet aanschaffen van de brandweerauto. Dan is die informatie in elk geval voorhan den. Uit dat rapport blijkt in elk geval dat het gewoon nodig is, ook gezien de beschikbaarheid van allerlei spul len, om tot vervanging over te gaan. De verkeerslichten bij Vogelenzang. Daar is van verschillende kanten gevraagd, hoe is het daar nu mee gesteld? Wij hebben gemeend dat toch te moeten koppelen ook aan het verkeersonderzoek, waarvan wij verwachten dat het eind dit jaar duidelijkheid zal geven. Op basis daarvan willen wij dan kijken wat we met die verkeerslichten gaan doen in de zin van, dat er of nieuwe programmatuur in moet, dat is dan de regeling zoals het werkt, of dat er misschien veel in grijpender zaken nodig zijn, dat moeten we in dat kader even bekijken. Dan is van de kant van Leefbaarheid naar voren ge bracht de suggestie om de hele discussie over het commis- siebestel over de verkiezingen heen te tillen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 92