26 Het is immers zo dat alle niet goed functionerende onderde len vervangen zouden kunnen worden. Maar gelet op het rap port van deskundige en het aantal jaren dat de auto in dienst is wil de V.V.D. niet het risico lopen dat bij een calamiteit niet goed opgetreden kan worden. Vandaar dat wij daar ook niet tegen zullen zijn. Verkeer, vervoer en waterstaat. De verkeersproblemen op de Halsterseweg en de Steenbergseweg nemen steeds grotere vormen aan. Naar de mening van de V.V.D. is er maar één oplossing en dat is het aanleggen van Zoomweg Noord. Alle andere alternatieven leiden naar onze mening alleen maar tot het verschuiven van de problemen. Wij verzoeken het college dan ook om samen met de omliggende ge meenten de druk op de ketel te houden. Economische zaken. De grondverkopen op het industrieterrein Oude Molen lopen, zoals u zelf al aangeeft, niet erg hard. Is het zo dat er alleen maar informatie verstrekt wordt. Wordt het geen tijd dat er acquisitie gevoerd wordt. Naar onze mening zou dit de verkopen bevorderen. Wij herhalen nog maar eens de vraag naar de stand van zaken wat betreft het bedri j fsverzamelgebouw Cultuur en recreatie. De V.V.D. vindt het voornemen van het college de subsidies in het algemeen op peil te houden een goede zaak. Wij onder steunen dit van harte. Maar wat ons dan vreemd overkomt is het feit dat het colle ge, gezien de druk op de gemeentebegroting, het nodig vindt het muziekonderwijs nog maar eens met 30% te bezuinigen. Dit is het derde wijzigingsvoorstel in een goed jaar tijd. Het lijkt er op dat het college wat moeite heeft met het vaststellen van de subsidienorm op het muziekonderwijs. Het kan niet zo zijn dat men om een stukje begrotingstekort weg te werken de hogere inkomens dan maar pakt. Het is niet aan de gemeente om aan inkomenspolitiek te doen. De V.V.D. zal zich daar dan ook tegen blijven verzetten. Volksgezondheid Het milieu zal ook de komende tijd veel aandacht en financi ële offers vragen. Wij ondersteunen dan ook het voorstel de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend te maken. In onze al gemene beschouwingen van vorig jaar stelden we al voorstan der te zijn van het invoeren van een rioolbelasting. Het college stelt voor deze belasting in 1997 te gaan invoeren. Wij vragen ons af waarom pas in 1997? Wij vinden dat de on- roerende-zaakbelasting te algemeen is. Het is onze taak de burger duidelijk te laten zien waar de belastingcenten aan besteed worden. Wij vragen het college te overwegen de rioolbelasting op een eerder tijdstip in te voeren. Op het moment van het invoeren van die belasting kan uiteraard de onroerende-zaakbelasting verlaagd worden. Op dit moment wor den we geconfronteerd met een bodemvervuiling op het gemeen teterrein. Een vervuiling waar niemand iets aan kan doen maar een die de gemeenschap wel veel geld gaat kosten. Het is zeer wel mogelijk dat we in de toekomst nog meer van zulke lokaties krijgen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 91