25 Dit vinden wij overdreven hoog en zouden dit teruggebracht willen zien naar 10% van het nu geldende subsidiebedrag, wat dus neerkomt op 10.000, Hoe de V.V.D. het ontstane gat van 30.000,wil dichten kom ik bij hoofdfunctie 9 op terug. Met de andere voorstel len om de begroting van 1994 dekkend te krijgen, kunnen wij instemmen Algemeen bestuur. Op bestuurlijk niveau komen er voor halsteren een aantal be langrijke zaken aan de orde. Wij hopen op een spoedige be slissing over u opvolging. Gelet op het vele werk dat ons te wachten staat vinden wij het uiterst belangrijk dat Halsteren gewoon een nieuwe bur gemeester krijgt. De V.V.D. wenst u en uw gezin overigens alle succes en geluk in uw nieuwe gemeente. Bestuurlijke samenwerking. De V.V.D. stelt zich altijd loyaal op als het gaat om de samenwerking binnen het StreekgewestWat ons echter wel zorgen baart is het feit dat dit onze gemeente steeds meer geld gaat kosten. Wij begrijpen best dat we een groot aantal zaken niet zelfstandig kunnen uitvoeren. Maar wij willen het college toch vragen om kritisch naar de begroting van het Streekgewest te kijken. Vreemd is het dat alleen de beide dagelijkse besturen schijnbaar beslissen over samenvoeging van twee gewesten. Reorganisatie De reorganisatie binnen het ambtenarenapparaat heeft nogal wat financiële consequenties. Wij begrijpen best dat door de decentralisatie van de rijksoverheid er meer taken naar de gemeenten komen. We hebben enkele jaren geleden echter fors geïnvesteerd met als doel minder loonkosten en minder externe diensten inhu ren. Ook hebben we besloten waar mogelijk te privatiseren. De V.V.D. vraagt zich dan ook af of we na de voorgestelde reorganisatie het doel dat we voor ogen hadden ook daadwer kelijk bereikt hebben. Wat gebeurt er namelijk in de praktijk. Het privatiseren geeft vooralsnog geen voordelig saldo te zien. Het inhuren van externe diensten neemt nog steeds toe en de loonsom zal tengevolge van reorganiseren met 130.000,toenemen. Waarbij de V.V.D. er voorlopig van uitgaat dat iedere ambte naar in de nieuwe opzet plaatsbaar is. Wij zouden dit echter gaarne voordat de raad een definitieve beslissing neemt getoetst willen hebben. Dit om een duide lijk beeld te hebben wat de totale kosten zijn om de reorga nisatie af te kunnen ronden. Openbare orde en veiligheid. Voor de definitieve huisvesting van het politieteam Halste ren/Bergen op Zoom zijn reeds de nodige maatregelen genomen. De V.V.D. zou graag van u vernemen hoe tijdelijk de tijde lijke ruimten bij het huidige politiebureau geplaatst blij ven. De vervanging van de brandweerauto is voor onze gemeente een forse investering. Wij zien op dit moment de noodzaak daar van nog niet in.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 90