8 Het is inderdaad zo dat dat plan toen in die tijd wel snel er doorheen moest en dat zat hem in verband met het tennis toernooi of tennisseizoen. Dat moest in september, toen moest die hal open en ik denk dat dat er ook debet aan is aan het probleem waar we hiervoor staan. Er zijn inderdaad toen in die tijd veel mondelinge afspraken gemaakt. Dat is misschien de fout, ik weet het niet. Het lid Meerman: Het gaat mij niet zozeer om het bedrag maar wel om de redactie zoals dit samengesteld is. Zoals ik het hier lees is er al een rechtsgang achter de rug geweest bij de rechtbank. De deurwaarder wordt immers alleen maar inge schakeld bij gerechtelijk bevel. Ik denk dat er hier een re dactionele fout staat. Er is waarschijnlijk een incassobu reau ingeschakeld wat gelieerd is aan een deurwaarderskan toor en het is geprobeerd te incasseren. Je kunt namelijk geen deurwaarder sturen zonder een gerechtelijk bevel. En als dat gebeurd is dan zit er al een vijftien procentsnorm van incasso, die kost vijftien procent. Dus op dit moment kunnen we bij die 11.638,successievelijk 1.500,a 1.600,bij tellen. Wethouder MouwsDe heer Somers zegt alleen een geschreven stukje. Hij eist eigenlijk schriftelijke opdrachten. Ik snap het verschil niet, want een geschreven stukje, zelfs monde linge opdrachten hebben natuurlijk gewoon ook alle mogelijke rechtskracht. Alleen als je later een verschil van mening krijgt dan is het natuurlijk een kwestie van hoe, zul je dat aantonen. Ik denk gewoon simpel, met getuigeverklaring. Ik denk dat er van onze kant uit niemand niet genegen zou zijn om dat onder ede te bevestigen. Wat de kans is, dat is na tuurlijk vijftig procent. Dat is altijd zo, maar wij gaan er van uit dat we duidelijk in ons recht staan. En dan wat de kosten betreft, de verliezer betaalt. Dat is natuurlijk zo. Met andere woorden, juist vanuit onze normale gang van zaken en gelukkig hebben we daar zelden met zoiets te maken met aannemers. Het gaat altijd in goed overleg, en goed contact. Wat dat betreft hebben we daar gelukkig geen ervaring mee. Maar ik denk duidelijk dat het een kwestie is van proberen die centen te krijgen waar wij menen recht op te hebben. Wat de heer Meerman zegt, ik denk dat hij niet helemaal gelijk heeft. Men kan ook zonder de rechter in eerste instantie ge woon een deurwaarder inschakelen, maar als die op die manier de centen niet binnen krijgt dan zul je naar de rechter moe ten. Dat kan los van de rechtbank. De voorzitter: wenst iemand hoofdelijke stemming? Ja, u wenst stemming. Dan moeten we even een voorstemmer selecte ren Wie voor het voorstel van het college is zegge voor. Voor het voorstel stemmen de leden: van Tilburg, Graafmans, Roks, mevrouw de Koning-van de Casteel, van Eekelen, mevrouw van Akkeren-Brand, Hagenaars, wethouder Mouws en wethouder van der Weegen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 8