24 Rest ons nog alle medewerkers aan de totstandkoming van deze begroting hartelijk te bedanken. De voorzitter: Even dat we daar geen misverstanden over krijgen. Hoe bedoelde u dat nu precies te zeggen van, bij de verschillende punten komen we nog een keer terug. Aan de orde is nu gewoon heel agendapunt een. Het lid GraafmansWe krijgen straks nog de agenda van deze raadsvergadering waarin alle tariefsverhogingen en belastin gen staan. De voorzitter: Ik dacht dat u bedoelde dat als bijvoorbeeld ld aan de orde komt dan zal ik nog dit of dat. Het lid GraafmansBijvoorbeeld de hondenbelasting, nou noem ik maar een zijstraat en daar zijn een aantal van die punten die straks terugkomen. De voorzitter: Dat ligt er natuurlijk maar aan. Als we dade lijk over de begroting gaan stemmen zoals hij er nu is, dan zullen ook die financiële aspecten aan de orde komen. Als u zegt we gaan de begroting vaststellen en we komen bij het vaststellen van de hondenbelasting daar nog een keer op terug, dat kan in principe allemaal wel, maar.... Het lid GraafmansWe zijn dan blij de begroting in zijn totaliteit goed te keuren. Dan kunnen we natuurlijk nu allemaal zeggen van daar zijn we het niet mee eens en daar niet enzovoortsWe kunnen ook wachten totdat punt drie tot en met acht aan de orde is. De voorzitter: Ja dat kan. Het lid GraafmansIk denk dat dat een normale volgorde is die we anders ook weieens doen. De voorzitter: Het kan wel, maar of het normaal is dat weet ik niet meer. Als hij maar sluitend blijft, zegt de wethou der financiën net even. Het lid GraafmansAls we het ergens niet mee eens zijn dan geven we dat gelijk aan dat hij wel sluitend gemaakt wordt. De voorzitter: Dan is nu het woord aan de V.V.D.. Het lid RoksMijn buurman brengt me wel op een idee, want zo zouden we sneller klaar zijn. Wij hechten er aan deze algemene beschouwingen te beginnen met onze dank uit te spreken aan eenieder die er aan heeft meegewerkt deze begroting in een vroeg stadium aan ons aan te kunnen bieden. De V.V.D. kan zich in het merendeel van de voorgestelde bezuinigingen vinden. Wij hebben echter met een tweetal bezuinigingen grote problemen. Dat is in de eerste plaats met de bezuiniging op het commissiebestel Wij kunnen ons vinden in de 10.000,-- bezuiniging op hoofdfunctie 6, maar de 20.000,op hoofdfunctie 0 willen wij met 10.000,verlagen. Naar onze mening is het een goede zaak het aantal commissies te verminderen maar een beperkt aantal burgerleden zal in een aantal commissies zitting moeten kunnen nemen. De V.V.D. heeft haar standpunt wat de commissies betreft ook in de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken weergegeven. Waar wij als V.V.D. grote moeite mee hebben, is de voorge stelde bezuiniging op de subsidie voor het muziekonderwijs met 30.000, Dit is 30% van het totale subsidiebedrag.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 89