23 4Beleid ontwikkelen voor de Wet Voorziening Gehandicapten, zodat na 1 april 1994 dit als het ware voor de betrokke nen geruisloos over te laten gaan. Welzijn. Van het gecoördineerd bejaardenwerk is nog steeds niet dui delijk hoe een en ander gestructureerd wordt na opheffing van "de Eendrachtsoever"Wij verwachten spoedig voorstellen hoe de zaak opgelost gaat worden. Laat de ouderen niet de dupe worden van deze kwestie. Zij zijn in deze tijd toch al het kind van de rekening, als men de minister hoort. Hierin ligt ook een taak voor de gemeente om te zorgen dat bejaarden niet in een isolement komen, maar helpen daar waar kan. Slotwoord. Tot slot spreken wij de grote wens uit dat de Commissaris van de Koningin toestemming geeft tot invulling van de vacature tot benoeming van een burgemeester in vaste dienst voor de gemeente Halsteren en geen waarnemer stuurt. Voor Halsteren van groot belang, gezien de toekomstverwach tingen in het kader van de herindeling. Het is dan goed om een leider te hebben die van heel de problematiek op de hoogte is, en ook van het wel en wee in onze gemeente. Wij danken u voor uw belangstelling. De voorzitter: Ook prima binnen de tijd. We lopen zelfs al voor. Dan is nu het woord aan de P.v.d.A.. Het lid GraafmansIk zal proberen het schema en de tijds planning niet in de war te brengen. De opmerking die wij vo rig jaar maakten toen wij voor de eerste maal de algemene beschouwingen mondeling afhandelden, gaat wat ons betreft ook op voor dit jaar. De begroting 1994 geeft ons weinig reden om enthousiast er tegenaan te gaan. Het geheel is nogal somber en voor de toekomst ziet het er ook niet roos kleurig uit. De voorspelde begrotingstekorten lopen de ko mende jaren op en met u zijn wij van mening dat het niet mee zal vallen de begroting sluitend te krijgen. De voorstellen die u doet in de beleidsbegroting kunnen wij grotendeels onderschrijven. Voor de toekomst, vindt onze fractie echter, zal meer creativiteit nodig zijn om begrotingen sluitend te maken. Bij veel belastingheffingen is de rek eruit en het vinden van bezuinigingen wordt steeds moeilijker. Een omslag in beleid zal de volgende jaren een noodzaak zijn. Bij het maken van dit nieuwe beleid wil de Partij van de Arbeid na de verkiezingen van 2 maart best zijn verantwoordelijkheid nemen. Wij zullen niet hoofdstuksgewijs de begroting doorlo pen en u bestoken met allerlei vragen en opmerkingen. Nogmaals, omdat deze begroting ons daartoe geen aanleiding geeft. Wij zullen vanavond, wanneer puntsgewijs belastingen en tarieven aan de orde zijn, die ideeën van de Partij van de Arbeid ventileren. Tot slot, en dat zal een van de laat ste keren zijn dat wij zo het woord tot uw richten, bedankt voor de wijze waarop u de afgelopen jaren deze raad heeft voorgezeten. Straks succes in het hoge noorden.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 88