21 Wat ons zorgen baart is de uitspraak van de heer Brokx, dat de meeste aandacht uitgaat naar de zogenaamde zware crimina liteit. Dat vinden wij niet juist, want dan zou de kleine criminaliteit alleen maar toenemen en komt bestrijding daar van in de verdrukking. Onderzoek heeft uitgewezen dat 44% van de burgers met crimi naliteit in aanraking komt en dat is schrikbarend hoog. Reden genoeg om alert te blijven en een goede preventie en voorlichting is dringend gewenst. Men moet het gevoel van onveiligheid en onbehagen bij de burgers weg kunnen nemen. We hopen dat de politie hiervoor tijd en geld kan vrijmaken. Het beleid dat de gemeente Halsteren voert ten opzichte van de gokautomaten heeft onze volledige instemming. Het doorsturen van gevallen van kleine mishandelingen naar buro Halt, vinden wij een bedenkelijke zaak. Verkeer. Ondanks dat vele nabuurgemeenten de noodzakelijkheid hebben geuit voor de aanleg van Zoomweg Noord en hier prioriteit 1 aan geven, moeten wij helaas constateren dat de aanleg voor het jaar 2000 een utopie is. Toch vindt de Werknemerspartij dat we gezamenlijk veel druk moeten blijven uitvoeren op iedere overheidsinstantie die ons kan helpen het proces van aanleg te versnellen. De groepering "Actiecomité Halsterseweg Veilig" heeft reeds veel werk verzet om deze weg en het rijgedrag van de gebrui ker te verbeteren. De gemeente Halsteren heeft zijn goodwill getoond om dat wat mogelijk is te steunen. Bijvoorbeeld de frequente snelheidscontroles en dergelijke uitvoeren en dat wat nog bereikt moet worden, bespreekbaar te houden. De kruising Nieuw-Beijmoerseweg-Tholenseweg is zeker aan verbetering toe. Een rotonde zal een noodzakelijk hulpmiddel zijn om de verkeersafwikkelingen te verbeteren. Waar blijft de uitslag van het onderzoek waarvoor 10.000,is gevo teerd. Om de verkeersdruk van de Dorpsstraat wat af te nemen is nog steeds de mening van de Werknemerspartij om de ver lengde Beeklaan aan te leggen, een must. De Werknemerspartij heeft zichtbaar medewerking verleend aan het groot verkeersonderzoek in Halsteren, door het vermelden van knelpunten en eventuele suggesties voor verbeteringen. Wij wachten af wat uit het onderzoek naar voren komt en wat er mee gedaan wordt. Sport, recreatie en cultuur. Wederom worden de verenigingen en andere instanties gecon fronteerd met een tariefsverhoging van 4% voor diverse ge meentelijke accommodaties. Vorig jaar hebben wij als Werknemerspartij hier al tegen geageerd, omdat we verwachten dat met deze verhogingen de clubs wel eens in moeilijkheden kunnen komen. Helaas moeten wij ook constateren dat vanwege de grote kosten en tekorten bij diverse accommodaties niet aan tariefsverhoging valt te ontkomen en daarom, met pijn in het hart, gaan we akkoord.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 86