20 Als laatste punt over dit onderwerp wil de Werknemerspar tij aandacht vragen voor een goede afstemming met de horeca, winkeliers en bewoners over hoe en wanneer de werkzaamheden aanvangen en de tijd die hiervoor nodig is zo kort mogelijk proberen te houden. Onderhoud groenvoorziening. Groenvoorziening in een gemeente is erg belangrijk. Het geeft een dorp of stad een aanzien. Halsteren is een mooi dorp met veel groen en daar zijn we trots op. De inwoners waarderen dat, maar dan moet het wel goed onderhouden blijven. Door op deze post te bezuinigen verwachten wij niet dat dit ten koste gaat van deze mooie groenvoorziening Dus: niet alleen het zicht moet schoon en mooi zijn, maar ook de binnenpaadjes en dergelijke moeten goed bijgehouden worden en dat is voor Halsteren een grote klus, ook omdat de gemeente steeds groter wordt. Maar we verwachten ook enige tolerantie van de burger. Samen zijn we de gemeente Halste ren. Financiën. Er wordt voorgesteld om de hondenbelasting flink te verho gen. Dit is wederom gedaan om een gat in de begroting te dichten. De Werknemerspartij is niet tegen het heffen van belasting op honden, maar wel tegen deze fikse verhoging, die niet aan het doel besteed kan worden. We stellen voor om het tarief van 1993 te handhaven. De papierinzameling is door onze verenigingen al jarenlang goed opgepakt. Hierdoor dragen zij ook bij in positieve zin voor ons milieu. Weliswaar krijgen zij daar een vergoeding voor, maar toch willen wij er voor pleiten om deze inzameling in stand te houden. Ondanks dat dit de gemeente momenteel extra geld kost. Afvalverwijdering. De Werknemerspartij is een groot voorstander van differenti atie Degene die het meeste afval produceert moet daar ook voor betalen. Onze filosofie hierachter is onder andere dat de consument dan kritischer gaat kijken bij zijn aankopen, en daardoor milieubewuster wordt. Wij hebben onlangs een voorstel gedaan en hopen dat u dit serieus onderzoekt en eventueel al per 1 januari in kan laten gaan. De reconstructie van de stoplichten bij vogelenzang moet ons inziens kritisch bekeken worden in verband met het lopende verkeersveiligheidsplan. Misschien dat dan dit voorstel met één jaar verdaagd kan worden. Openbare orde en veiligheid. Nu de nieuwe politiestructuur per 1 januari operationeel wordt, hopen wij dat aan alle onzekerheden binnen het poli- tie-apparaat een einde is gekomen. Eén Nederlandse Politie-organisatie is natuurlijk wel over zichtelijker, maar de praktijk moet uitwijzen of het ook goed functioneert.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 85