19 Beheerscommissie Wittenhorst opheffen vinden wij geen goede zaak. Voorts pleiten wij voor het voortbestaan van de ge bruikersraad. Ook zijn wij van mening dat de commissie van Algemene Bijstand moet worden gehandhaafd, met misschien een andere structuur. Ook vinden wij het lange baan werk, dat burgerleden nog steeds niet vervangen kunnen worden door raadsleden. Ruimtelijke Ordening. Na reeds een goedkeuring te hebben gegeven voor sloop van de Watertoren van Vrederust, en de ter discussie gestelde sloop van de oude burgemeesterwoning in de Dorpsstraat, is het volgende beeldbepalende gebouw binnen onze gemeente in beeld voor eventuele sloop. Wij bedoelen dan villa de Viersprong. Stichting Vrederust heeft reeds laten doorschemeren dat zij dit gebouw niet langer optimaal kunnen gebruiken voor hun doelstelling, maar misschien is er met overleg een andere functie aan te geven. Verdwijning van deze villa vinden wij onacceptabel. Opvulling van het oude gemeenteterrein is op dit moment een heet hangijzer, door de grond- en waterverontreiniging die er is geconstateerd en daardoor is er een stagnatie opgetre den bij de afwikkeling van dit project. De Werknemerspartij erkent dat na volledige informatie de gemeente Halsteren hier geen blaam treft. Wel maken wij ons zorgen over de onkosten van deze schoon maak. Wij hopen dat dit project zo spoedig mogelijk schoon wordt opgeleverd en ten dienste kan staan voor de toekomsti ge bewoners, want daar is het toch allemaal voor te doen. Herstructurering van de Dorpsstraat staat voor de deur. De visuele presentatie door de stedebouwkundige de heer Stoelinga over hoe een vernieuwde Dorpsstraat er uit zou kunnen gaan zien, en de reden waarom veranderingen noodzake lijk zijn, is met alle betrokkenen goed doorgesproken. Om onze standpunten nogmaals kenbaar te maken hebben wij de belangrijkste punten samengevat: Rotonde nabij kruising postkantoor is een verfraaiing, maar heeft financiële consequenties. Een dichte bomenrij daar waar het kan, daarover hebben wij onze bedenkingen. Het moet een winkel(dorpsstraat blijven en geen bomen laan. Overlast en onderhoud moet niet onderschat worden. Het zicht op winkels en reclame moet gehandhaafd blijven. Indien de begraafplaats achter het postkantoor binnen deze reconstructie wordt meegenomen, dan is ons advies, raadpleeg de Heemkundekring. Verkeersafwikkelingen winkelgebied Vogelenzang kan sterk verbeterd worden, indien er een ingang gecreëerd wordt naast het politiebureau en naast de kaasshop, zodat het winkelend publiek hun voertuig achter het winkelcentrum kan plaatsen. Als uitgang kan men dan gebruik maken van de weg tussen de Prijsslag en het winkelvierkant. De verlichting in de Dorpsstraat is hard aan vernieuwing toe.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 84