18 Daarom stellen wij voor, mede gezien de kosten, een terug houdend beleid te voeren ten opzichte van deze uitbreiding. Wij stellen voor om deze post te halveren en in mei de nood zakelijkheid nogmaals onder de loep te nemen. Zodat eventu eel de tweede helft van 1994 overgegaan kan worden tot per soneelsuitbreiding Verder hopen wij, dat door middel van inspraak, betrokken heid en goede begeleiding, het ziekteverzuim teruggedrongen kan worden. Per 1 januari zal de nieuwe organisatie hopelijk in werking kunnen treden, waarin we verwachten dat dan ieder een accep tabele positie heeft. Wij wensen allen die hieraan werken veel wijsheid en sterkte toe in deze beslissende eindfase, waarin keuzes gemaakt moe ten worden. Het spook van de herindeling hangt nog steeds als het zwaard van Damocles boven ons hoofd en houdt de gemoederen flink bezig Beslissingen zijn er nog niet genomen, en daarom wachten we vol spanning op bericht uit Den Bosch. De Werknemerspartij is net als het college nog steeds van mening dat er geen enkel argument aanwezig is om op te gaan in Bergen op Zoom. Het zal voor Halsteren alleen maar negatieve gevolgen hebben voor alle inwoners als ook voor verenigingen en accommoda ties De gemeente Halsteren voert ons inziens een goed politiek en financieel beleid. Laten we samenwerken om onze eigen zelfstandigheid en iden titeit te behouden. Hierbij willen wij onze dank uitspreken aan de leden van Platvorm Halsteren/Lepelstraat, die op een zeer ludieke wijze van zich hebben laten horen. Wij ondersteunen hun werk van harte. Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De Werknemerspartij staat niet te juichen als het gaat om samenvoeging van het Streekgewest met het Stadsgewest Breda. Het is nu al zo dat het Streekgewest door de burger wordt gezien als een geldverslindend log lichaam. Dit wordt bij samenvoeging van beide gewesten alleen maar groter. Over enkele jaren snapt de burger helemaal niets meer van wat er over hun allemaal beslist wordt. De Werknemerspartij is best voorstander om daar de belangen of financiële consequenties en samenwerking mogelijk en noodzakelijk maakt. Maar daarom is er nog beslist geen noodzaak tot samenvoe ging. Commissiebestel Wij zijn het beslist niet eens met het voorstel om burgerle den te weren in de diverse adviescommissies. Wij denken dan ook dat u de gelegenheid te baat neemt, van onder het mom van bezuinigingen, een al langer bij u spelende gedachte door te drukken. Het lijkt ons meer een politieke dan een financiële beslis sing.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 83