17 Een sober beleid houdt ook in dat de burgers meer aangespro ken worden op hun eigen verantwoordelijkheid. De gebruikers dragen in principe de kosten van voorzieningen en dienstver lening. Wij vinden dat voor de komende jaren de gemeente nog meer moet streven naar kostendekkende tarieven, vaste bud getten bij subsidieverlening en privatisering zien wij als middelen om ook voor de komende jaren de gemeente Halsteren financieel gezond te houden. Wij vertrouwen er op dat het college er in zal slagen om dit te realiseren. De voorzitter: De Werknemerspartij heeft het woord. Het lid de Koning-van de Casteel: Hierbij de "Algemene Be schouwingen" van de Werknemerspartij ten behoeve van de be groting 1994. Deze heeft ons heel veel hoofdbrekens gekost. Het ministerie is dan ook bedankt voor de extra korting op de gemeente-uitkeringen. Probeer een tekort van 420.000,maar eens verantwoord op te lossen. Bewondering hebben wij voor het college die dat op een creatieve manier trachten te doen. Uiteraard hebben wij een aantal kanttekeningen en een aantal zaken waar wij het principieel niet mee eens zijn. Maar de Werknemerspartij zou de Werknemerspartij niet zijn als zou den wij zeggen, "college, zoek het maar uit". Wij kennen onze verantwoordelijkheid en willen trachten samen tot een oplossing te komen. Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om de burge meester te feliciteren met zijn benoeming tot eerste burger van de gemeente Heerenveen. Gelijk heeft hij om zijn gezin voor te laten gaan. Het lijkt ons een erg moeilijke beslissing die hij heeft genomen. Het valt niet mee om als kapitein met je geweten in overeenstem ming te komen, een schip te verlaten, we zullen niet zeggen dat het zinkt, maar dat in grote moeilijkheden verkeert. Niettemin alvast veel succes met uw nieuwe gemeente in het mooie Friesland. Verder willen wij onze dank en waardering uitspreken aan de ambtenaren voor de verzorging van de begroting 1994 en de jaarrekening 1992. Het was weer keurig op tijd en goed ver zorgd. Algemeen bestuur. De reorganisatie bij de gemeente Halsteren is haast afge rond. Er zijn echter hier en daar nog wat voetangels, waar van we hopen dat deze problemen door goed overleg opgelost kunnen worden. Er is een voorstel dat het personeelsbestand uitgebreid gaat worden. Daarvoor staat een post van 130.000,-- in de be groting. Doelstelling van bureau Twijnstra Gudde was echter dat door middel van het sectorenmodel, tot een effici├źntere werkwijze te komen Vooralsnog hebben wij alleen nog maar horen praten over uit breiding. Diverse taken zijn inmiddels al overgedragen aan het Streekgewest en afvalverwijdering overgeheveld naar Ber gen op Zoom enzovoorts.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 82