16 Onderwijs Omdat scholen een belangrijke maatschappelijke functie vervullen, dient het gemeentebestuur er alles aan te doen om het voortgezet onderwijs in Halsteren te behouden. Cultuur en recreatie. Wij zijn het eens met uw voorstel om in 1994 te onderzoeken of in de toekomst een soort budget-subsidiesysteem ingevoerd kan worden. We hebben dit herhaaldelijk bepleit. Wij staan positief tegenover een geleidelijke privatise ring van de sportaccommodaties. Wij vinden het jammer dat u de tarieven van met name de bui tensportaccommodaties niet zodanig hebt aangepast dat ze enigszins op een reëel niveau komen te liggen. Gezien het steeds groter wordende tekort vinden wij dit noodzakelijk. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. De zorg voor de financieel zwakkeren moet, waar mogelijk, gericht zijn op herinschakeling van mensen in het arbeids proces. De gemeente dient actief fraude en oneigenlijk gebruik te bestrijden. Wij vinden dat de commissie voor de verlening van bijstand een goed functionerende commissie is. De commissie staat borg voor een zeer zorgvuldige behandeling van de aanvragen en de hercontroles. De privacy van betrokkenen is daarbij nooit in het geding geweest. Wij vragen ons af of het wel zo verstandig is om deze com missie op te heffen. Volksgezondheid Wij hebben steeds aangedrongen op het kostendekkend maken van de tarieven van de afvalstoffenheffing. Wij kunnen daarom volledig instemmen met uw voorstel hierover. Uitgangspunt bij de financiering van het milieubeleid moet zijn dat de vervuiler betaalt. Wij zijn ook van mening dat, indien de mogelijkheid daartoe bestaat, de afvalstoffenheffing gekoppeld dient te worden aan de aangeboden hoeveelheid vuil. Maar eerst zullen de resultaten van de lopende experimenten afgewacht moeten worden, alvorens men in Halsteren op zo'n systeem kan over gaan. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Het C.D.A. is van mening dat ieder bestemmingsplan in de voorschriften een milieuparagraaf moet hebben waarin de relevante milieu-aspecten geregeld worden. De gemeente moet toezien op een adequate uitvoering van het beleid en een actief handhavingsbeleid voeren. Wij willen u vragen hoe de stand van zaken is met betrekking tot het bestemmingsplan buitengebied? Financiering. Ook in de komende jaren mag geen grote toename van de midde len verwacht worden. Dit betekent dat de financiële armslag van de gemeente niet ruimer zal worden. Daarom vinden wij dat nieuwe taken die noodzakelijk geacht worden, bij voor keur gefinancierd moeten worden met middelen die vrij komen door het afstoten of beperken van taken. Het C.D.A. kiest voor "nieuw voor oud" beleid.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 81