15 Een sterke democratische gemeente moet ondersteund worden door een sterke ambtelijke organisatie, die klantgericht, efficiënt en burgervriendelijk werkt. Daarom dient de in gang gezette reorganisatie voortgezet en vervolmaakt te worden. Wij willen het college adviseren om eerst van de zittende ambtenaren de juiste man of vrouw op de juiste plaats te zetten door middel van een interne sollicitatie procedure. En daarna pas de sollicitatieprocedure te starten om de overblijvende vacatures op te vullen met mensen van buitenaf Verlengde openingstijden van gemeentelijke loketten, accura te post- en telefoonbehandeling, werkbezoeken van bestuur ders in de wijken, kunnen hulpmiddelen zijn om de communica tie tussen burgers, maatschappelijke organisaties en gemeen tebestuur, te verbeteren. Het C.D.A. blijft voorstander van het handhaven van burger leden in commissies. In het verleden hebben wij al meerdere malen dit standpunt bepleit Wij hebben geen bezwaar tegen vermindering van het aantal commissies De regionale samenwerking vinden wij erg belangrijk. Een sterke gemeente kan alleen bestaan in een sterke regio. Openbare orde en veiligheid. In een veilige gemeente is handhaving van de rechtsorde een van de meest fundamentele kerntaken. De politie zal meer tijd moeten besteden aan uitvoerend werk, meer zichtbaar moeten zijn op straat. Veel aandacht moet besteed worden aan preventie. Het opzetten van buurtpreventie-projecten vinden wij een goede zaak. Graag willen wij van u vernemen hoever men hiermee in Halsteren gevorderd is. De brandweer is de kern van een hulpverleningsorganisatie bij calamiteiten. Daarbij is "goed" materiaal een noodzaak waarop niet bezuinigd kan worden. Verkeer, vervoer en waterstaat. Verkeersveiligheid is met name van groot belang in woonwij ken en in de omgeving van scholen. Waar nodig, dient naar onze mening, de veiligheid te worden verbeterd door het her- inrichten van wegen, het nemen van snelheidsremmende maatre gelen en het instellen van 30 km-gebieden. We zullen echter eerst de resultaten van het grootschalige verkeersonderzoek moeten afwachten alvorens we tot concrete maatregelen kunnen overgaan. De ontwikkelingen betreft de verkeerssituatie op de Halsterseweg zullen we aandachtig blijven volgen. Wij vragen u hoe op dit moment de stand van zaken is. Economische zaken. Gezien de geringe belangstelling voor de wekelijkse markt en de toenemende kosten voor de gemeente, waardoor het jaar lijks tekort stijgt, vragen wij ons af of de markt gehand haafd dient te blijven. Hoe denkt het college hierover? Verder willen wij u vragen wat u gaat doen als de verkoop van industriegrond blijft stagneren. Doet de gemeente nog steeds voldoen aan de promotie van dit industrieterrein?

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 80