14 Als u weet, voorzitter, en raad, dat de kortingen op het gemeentefonds onder de kabinetten Lubbers al meer dan 2 miljard bedragen, en voeg daarbij dat in diezelfde periode de milieu-eisen zijn opgehoogd, gepaard gaande met een gigantisch kosteneffeet, dan is duidelijk wat Gemeentebelan gen bedoeld heeft in de aanhef van deze Algemene Beschouwin gen dat deze begroting op een realistische wijze in ogen schouw genomen moet worden. Het is dan ook aan het voorzichtig financiële beleid van dit college te danken dat het heffingenniveau in Halsteren nog steeds acceptabel is. Wij hebben vertrouwen in dit voorzichtige financiële beleid en zullen dit steunen, al dient gezegd dat op termijn wel licht gekeken moet worden, zoals al eerder gezegd, naar een surplus qua reikwijdte van het lokale belastinggebied. Tenslotte, het zij nogmaals gezegd, eenieder die deze begro ting uit politiek oogpunt wenst te chargeren speelt met "vuur" en aaarmee met. ae belangen van de Halsterense inwo ners. Ik dank u. De voorzitter; Dank u wel. Prima aan de tijd gehouden, uit stekend. Het lid van Akkeren-Brand: Allereerst willen wij onze waar dering uitspreken voor het feit dat de begroting al in een vroeg stadium aan de raadsleden ter beschikking is gesteld en wij willen iedereen danken die daar aan meegewerkt heeft. Ook willen wij u, meneer de voorzitter, succes toewensen in uw nieuwe functie als burgemeester van Heerenveen. In grote lijnen kunnen wij als C.D.A. instemmen met het be leid van het college. Een aantal suggesties die wij in het verleden en onlangs nog bij de bespreking van de voorjaarsnota hebben gegeven, zijn verwerkt in de begroting van 1994 en/of in de daarbij beho rende beleidsvoorstellen. Per hoofdfunctie zullen wij nu de mening van het C.D.A. ge ven voor het beleid. Algemeen bestuur. Krachtens de nieuwe Gemeentewet zal de raad meer bevoegdhe den krijgen ten opzichte van het college van burgemeester en wethouders. Deze verruiming kan een bijdrage leveren aan een bestuurlijke vernieuwing van onze gemeente. De relatie tus sen bestuur en maatschappelijke organisaties is aan het veranderen. De gemeente zal zich meer moeten gaan bezighou den met haar kerntaken zoals, spreiding van verantwoorde lijkheden, bestaansvoorwaarde beschermen en rechtsorde hand haven. Burgers en instellingen moeten meer handelingsruimte krijgen om hun eigen verantwoordelijkheden beter te kunnen oppakken. Wij hebben in Halsteren goede voorzieningen en een goed ver enigingsleven. Te gemakkelijk wordt soms de verantwoorde lijkheid daarvoor op de gemeente afgeschoven. Spreiding van verantwoordelijkheid in de vorm van budgetfi nanciering in de welzijnssector en privatisering van gemeen telijke taken is volgens het C.D.A. noodzakelijk om te voor komen dat dat de burger straks geconfronteerd wordt met drastische belastingverhogingen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 79