12 Gelet op het voorlopig langdurig uitblijven van de Noord- Zuidverbinding en de naderende voltooiing van De Schans I en het opstarten van de Schans II is het voor Gemeentebelangen duidelijk dat nu serieus gekeken moet worden naar de reali sering van een voetgangers/fietstunnel Economische Zaken. Wij hebben kennisgenomen van uw opmerking dat het industrie terrein "Oude Molen" regelmatig in de belangstelling staat, doch dat van concrete verkopen vooralsnog geen sprake is. De opvatting van uw beleid - dat het industrieterrein hoofd zakelijk voor lokale bedrijven bestemd moet zijn - dient ons inziens te worden verruimd. Er moet ruim baan worden gemaakt voor vestiging van onderne mers ook van elders. Wij pleiten er voor dat het college een nieuw promotiebeleid op de rails plaatst. In dit kader zou ook het REWIN het voortouw kunnen nemen. Tot op heden dient gezegd dat zij voor onze gemeente nog niet zoveel heeft be tekend. Gemeentebelangen heeft dit vorig jaar ook al gesignaleerd. Gemeentebelangen stelt voor analoog aan het voorstel in 1992 om de specifieke deelname via de groep van 5 gemeenten te beëindigen en dat met een inhoudelijke discussie op geweste lijk niveau ten spoedigste een aanvang wordt gemaakt. Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet. Cultuur en recreatie. Bij gebrek aan meer financiële middelen onderschrijven wij vooralsnog het door u gehanteerde subsidiebeleid. Als wij ons realiseren dat in onze gemeente voor deze func tie, te weten bibliotheek, muziek, sport en recreatie per inwoner meer dan 200,-- wordt uitgegeven dan is het duide lijk dat in dit kader een onderhouds- en subsidiebeleid moet worden ontwikkeld, wat wij zouden willen noemen Subsidie "op Maat". Met andere woorden "maatwerk" toegesneden naar de soort. In dit kader zijn wij benieuwd naar de stand van zaken bij de privatisering. Ter zake van de bad- en zweminrichtingen, meer bepaalt de regelgeving W.H.V.Z., merken wij op dat niet te lang gewacht moet worden met nadere voorstellen, gelet op de niet onaan zienlijke financiële consequenties. De vraag rijst op welke wijze het tekort aan pompcapaciteit kan worden opgevangen. Opteert het college voor aanpassing van de technische in stallatie, wat wellicht 800.000,-- kost, of opteert het college voor het verkleinen van het aantal rond te pompen m3 water, wat beduidend minder kosten vergt. Wij vernemen graag welke optie het college als uitgangspunt neemt Vervolgens vragen wij ons af of niet eens gekeken moet worden naar "normering" van de bijdrage in het exploitatie tekort Op basis van de ervaringscijfers moet het mogelijk zijn ook hier te streven naar een genormeerde bijdrage "op maat". Graag vernemen wij uw standpunt hierover.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 77