11 Wat houdt dat "slagvaardig" handelen in en hoe denkt het college het vervolgtraject in te gaan als de voorstellen door de provincie zijn geformuleerd voor verdere behande ling? Het kan niet zo zijn dat wij het laisser passer van de provincie moeten afwachten en in het vervolgtraject vleugel lam zijn. Wellicht kunt u ook hierover ons nader informeren. Met uw voorstel om burgerleden uit de commissies te weren kunnen wij ons niet verenigen. Wij komen hierop later in deze vergadering nog terug. Reorganisatie De contouren van de reorganisatie - met al zijn ins en outs - worden langzaam zichtbaar, evenals de financiële consequenties, waaruit geconcludeerd mag en moet worden dat van een consequente uitvoering van het onderzoeksrapport - door een groot aantal fracties zeer warm bepleit - niet zonder meer sprake kan zijn. Gemeentebelangen heeft hier vorig jaar - als enige fractie - gewaarschuwd voor dergelijke rigide opvattingen. Wij verzoeken u de financiële consequenties inzichtelijk te maken en ons hiermee ten spoedigste te confronteren zodat op basis van volledige informatie besluiten kunnen worden ge nomen. Openbare orde en veiligheid. In een tijd van economische neergang is men geneigd de kosten van openbare orde en veiligheid aan te passen aan de omstandigheden Gemeentebelangen vindt dat veiligheid van mensen prioriteit 1 moet zijn als het gaat om het nemen van maatregelen in het voorkomings- en bestrijdingsbeleid. De aanschaf van een nieuwe brandweerauto is noodzakelijk om voornoemde reden. De fysieke onveiligheid van burgers neemt in het kader van de kleine criminaliteit, ook in Halsteren en Lepelstraat, onaanvaardbare vormen aan. Dit kan niet zo blijven duren. Aan de chronische onderbezetting van ons politie-apparaat dient een einde te komen, omdat wij menen dat meer fysieke aanwezigheid van politiemensen op straat zal leiden tot vermindering van de kleine criminaliteit. Gemeentebelangen verzoekt u die stappen te ondernemen welke recht doen aan een aangepast beleid dienaangaande. Verkeer. Op het gebied van het verkeer valt veel te zeggen. Het lijkt ons echter beter hierin kort te zijn. De problemen zijn bekend en we hebben de indruk dat er binnen deze raad geen verschil van mening bestaat over de knelpunten Halsterseweg-Steenbergseweg Wij vragen voorts uw aandacht voor het zich nog steeds voordoende fenomeen van het parkeren van vrachtwagens in woonwijken. Dit verschijnsel levert vaak zeer gevaarlijke en ongewenste situaties op. Doe er iets aan. Verder vragen wij ons af of er ter zake van een ontsluiting van "De Schans" al plannen zijn ontwikkeld en tevens of er in het grootschalige verkeersonderzoek aandacht wordt be steed aan de oversteekproblematiek Wouwseweg/Schoolstraat

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 76