10 De voorzitter: Gemeentebelangen heeft het woord. Het lid van Tilburg: Gemeentebelangen hecht er aan deze Algemene Beschouwingen te beginnen met een woord van waarde ring en dank aan de samenstellers van deze begroting. Als we de begroting 1994 met het daaraan gekoppelde gemeen telijk beleid in ogenschouw nemen en in het juiste perspec tief plaatsen dan blijkt dat structurele maatregelen nodig zijn om de begroting sluitend te maken. Deze vaststelling vraagt van deze raad dat wij hierbij een gezond, bestuurlijk, en een op hoofdlijnen gebaseerd realis me aan de dag zullen moeten leggen. Eenieder die zijn ogen sluit voor dit realisme - al dan niet met het oog op 2 maart 1994 - doet aan "struisvogelpolitiek" of zo u wilt aan "gelegenheidspolitiek" Gemeentebelangen distantieert zich van politici die in een huid van een kameleon kruipen en hun standpunt laten afhan gen van de politieke kleur van de dag. Gemeentebelangen neemt op dat punt haar verantwoordelijk heid, gebaseerd op realisme en handelt hiernaar. Begroting Algemeen. Het tweesporenbeleid, dat wil zeggen een beperkte lastenver zwaring voor de burgers en een bezuiniging op enkele onder delen, kan Gemeentebelangen ondersteunen. De vraag is echter hoe lang een dergelijk beleid nog kan worden gehandhaafd. Het beschikken over reserves kan incidenteel worden toege past, maar zeker niet structureel. Het zou van een slecht financieel beleid getuigen om tekor ten op de lopende uitgaven structureel te dekken door in te teren op het vermogen. Op termijn komt men daarmee in grote problemen. Gemeentebelangen is zich ook bewust van de forse kortingen van het Rijk, welke een zeer zware wissel trekken op deze begroting. Het is in dit perspectief dat wij een bijdrage uit de reser ves kunnen ondersteunen. Algemeen Bestuur. Als een rode draad loopt de gemeentelijke herindeling als scherprechter door bestuurlijk Halsteren, zich niets aan trekkend van begrotingen en/of ingezetenen. Dit effect wordt nog versterkt door uw benoeming tot burge meester van Heerenveen. Wat voor u een flinke stap voorwaarts is zal voor het stre ven naar een zelfstandig Halsteren wellicht extra problemen opleveren. Het zal duidelijk zijn dat Gemeentebelangen blijft opteren voor een zelfstandig Halsteren, met een daarbij behorende definitieve nieuwe burgemeester. Wellicht kunt u ons hier over nader informeren. Wat Gemeentebelangen niet zo goed begrijpt is wat bedoeld wordt - in de toelichting op Hoofdfunctie 0 - met het gege ven dat het college door slagvaardig te handelen de conti nuïteit van Halsteren zal trachten te waarborgen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 75