8 Wie durft hier nog te spreken over democratische besluitvor ming? Wat is er mis met onze gemeente Halsteren Wie eigent zich het recht toe, en op grond van welke zeer zwaarwegende argumenten, om 7 eeuwen Halsterse cultuur te vernietigen? Al zo redenerend steekt de boosheid (en dat is zacht uit-ge drukt) over de Schampersrapportage weer behoorlijk de kop op. En begrijpen wij, nogmaals, uw vertrek, meneer de voorzitter uit de gemeente Halsteren. LEEFBAARHEID HALSTEREN-LEPELSTRAAT zal een dringend beroep doen op Hare Majesteit de Koningin en de minister van Bin nenlandse Zaken om een nieuwe burgemeester te benoemen in de gemeente Halsteren. Om te helpen knokken voor het bestaansrecht van een zelf standige gemeente Halsteren met 13.000 inwoners, goede voorzieningen, een gezond financieel beleid, een waardevol, prachtig buitengebied, een unieke overgang van zand naar klei, een evenwichtige bevolkingsopbouw. Kortom om te knok ken voor al die 13.000 mensen, die zo graag in Halsteren wonen. En Halsteren en Lepelstraat zoveel mogelijk willen behouden zoals het nu is. Ik ben er van overtuigd, dat wij dat hier met zijn allen allemaal zo wensen. Iets wensen is jammer genoeg iets totaal anders dan de werkelijkheid. De realiteit is, dat er keihard geknokt zal moeten worden om Halsteren te behouden. Wij vinden, dat wij als gekozen ver tegenwoordigers een behoorlijke verantwoordelijkheid dragen. Dat betekent, dat wij de komende tijd, de komende jaren, ten strijde zullen moeten trekken. Wij zullen onze tanden moeten laten zien. LEEFBAARHEID HALSTEREN-LEPELSTRAAT gaat de strijdbijl opgra ven. Burgemeester en wethouders hebben in Den Bosch enige tijd geleden hun mening en de mening van de gemeenteraad van Halsteren verdedigd. Of dat enig effect heeft, zullen we binnenkort hopelijk vernemen. Intussen doen onze zuiderburen net alsof de gemeentelijke herindeling een vanzelfsprekendheid is. Soms gebeurt dat gekscherend, maar soms ook bloedserieus. Om van dit laatste een recent voorbeeld te geven: Zaterdag, 2 oktober 1993 Dagblad De Stem: Het comité tot behoud van zwembad Gageldonk naar aanleiding van de voorgenomen plannen aan de Binnenschelde te Bergen op Zoom: "Wij vinden, dat de Raad (van Bergen op Zoom) een principe-uitspraak moet doen over de toekomst van de Mela- nen. Dat zwembad staat nu nog in Halsteren, maar zal via de gemeentelijke herindeling binnen de Bergse gemeentegrenzen staan. Als Gageldonk moet verdwijnen, dan de Melanen ook. Naast de Binnenschelde nog een zwembad exploiteren is te veel van het goede"

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 73