7 13De inzet tot het sluitend maken van de begroting 1994 ad 75.000,is akkoord. Duidelijk moge zijn, dat de 75.000,-. in feite een reserve is voor de kapitaallasten in de komende jaren voor investeringen in het rioleringsstelsel. Tot slot: Toen de raad geruime tijd geleden goedkeuring heeft gegeven aan het reorganisatie-onderzoek zijn enkele partijen binnen deze raad akkoord gegaan onder de voorwaarde, dat het geen extra geld zou kosten. Men ging uit van de gedachte, dat het eerder geld moest opleveren. Nu blijkt, dat het vooralsnog tenminste 130.000,gaat kosten. Graag vernamen wij de mening van diezelfde partijen nu en vraag ik het college of het bij die 130.000,-- zal blij ven? Wij willen ook van deze gelegenheid gebruik maken om als fractie LEEFBAARHEID HALSTEREN-LEPELSTRAAT u onze gelukwen sen aan te bieden met uw benoeming tot burgemeester in Heerenveen. We wensen u en uw gezin alle goeds voor de toekomst. Wij gunnen u van harte deze promotie, want dat is het toch, maar van de andere kant en dat is oprecht zo, betreuren wij uw aanstaande vertrek. Wij tonen begrip voor de argumenten, die u via de kranten hebt verwoord, vandaar ook onze hartelijke gelukwensen, maar uw vertrek komt voor de gemeente Halsteren op een ongelukkig moment. En wij doelen daarbij vanzelfsprekend op de op sta pel staande gemeentelijke herindeling in Westelijk Noord- Brabant Nogmaals wij tonen begrip voor uw argumenten, o.a. het windgevoelige beleid van de provinciale bestuurders in Den Bosch, maar een eerste vraag die opkwam, die zaterdag toen wij van uw benoeming vernamen was toch: "Welk toekomstper spectief heeft de gemeente Halsteren nog"? En als echte volkspartij in Halsteren en Lepelstraat hoorden wij ook de eerste reacties van de man in de straat: "De ka pitein verlaat het zinkende schip" Menselijke reacties, dus begrijpelijk. Geenszins een ver wijt. De gemeentelijke herindeling, zoals voorgesteld door de commissie Schampers, is voor de gemeente Halsteren drama tisch. Het betekent: liquidatie van een financieel gezonde gemeente, het kapot maken van onze eigen Halsterse cultuur, het vernietigen van onze kostbaar beschermde buitengebieden etc Op grond van eenzijdige, oneigenlijke en onjuiste motieven. Expansiedrang van een buurgemeente, die zijn eigen problemen niet aankan. Naar de mening van de gemeente Halsteren is niet gevraagd, of er werd (wordt) niet naar geluisterd. (We vinden er in ieder geval niets van terug in het Scham- persrapport De mening van 13.000 inwoners telt al helemaal niet meer mee

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 72