de subsidie op het inzamelen van oud papier neemt toe, omdat de oudpapierprijs sterk is gedaald. In de begro ting 1994 is deze post maar liefst f 45.000,-- geste gen ten opzichte van 1993. Een herhaalde vraag: Hoe lang moeten wij nog doorgaan met het bekostigen van de grondstoffen voor de papier industrie? Natuurlijk hebben wij respect voor de scholen en ver enigingen, die helpen met het beperken van de afval stroom; het spekt bovendien de kas. Maar de papier-industrie is de lachende derde en onze burgers betalen het gelag. Hoe is de stand van zaken betreffende de onderhandelin gen van de V.N.G. in deze kwestie? Het verhogen van de hondenbelasting moet 20.000, opleveren. Duidelijk is, dat dit voorstel enkel en alleen maar bedoeld is om het begrotingstekort terug te dringen. De hondenbelasting kent zijn voor- en tegenstanders. De overlast is bekend. Voorbeelden van mensen, die zorgvuldig met hun hond en de omgeving omgaan zijn er ook. Kortom het is een onderwerp waar reeds vele uren over gediscussieerd is en waar nog vele uren aan be steed zou kunnen worden. Wij willen ons beslist verzetten tegen deze voorgenomen verhoging en verwijzen naar uw uitspraak van ongeveer 2 jaar geleden, dat er een verlaging zou worden doorge voerd. De mensen hebben zich de moeite genomen om de ver plichte hondenopruimmaterialen te gebruiken, c.q. de honden uit te laten op de daarvoor speciaal ingerichte hondenuitlaatterreinen en nu zouden zij weer gestraft worden met een verhoging! Een lijn in uw beleid in deze is door ons en menig hondenbezitter niet te ontdekken. Als extra stimulans naast de reeds eerder door u genoemde verlaging stellen wij voor een verdere kor ting te laten verdienen door de hondenbezitter. Dit zou kunnen zijn een x-bedrag voor fatsoenlijk gedrag. Als meetpunt hiervoor zou kunnen gelden het overleggen van een bewijs, dat hond en eigenaar een hondencursus voor beginners met goed gevolg afgelegd hebben. Beiden wordt hier o.a. sociaal, fatsoenlijk gedrag voor de omgang met de hond bijgebracht. De praktijk heeft duidelijk gemaakt, dat dit een zeer positieve invloed op de veel besproken hondenoverlast heeft. Baasje en hond wordt een goede opvoeding gegeven. Wij vertrouwen erop, dat u deze suggestie mee zult nemen 12. Akkoord.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 71