5 Zij het, dat althans bij de groepering Leefbaarheid onze burgers bereid zijn hun presentiegeld in te leveren. Hetgeen betekent dat de nodige kortingen toch nog wel gehaald kunnen worden. 3Akkoord 4Akkoord 5Bezuinigingen op de subsidies van het Muziekonderwijs mag voor wat ons betreft met 20.000,-- worden verhoogd tot 50.000,in plaats van 30.000,Waarmee de bespa ring van het uitstel van de herziening van het commissie- bestel voor het grootste deel kan worden opgevangen. 6Akkoord 7Akkoord 8Akkoord 9Akkoord H).Het 100 kostendekkend maken van de afvalstoffenheffing is, zoals reeds gememoreerd, één van die zaken, waar wij hoogst ongelukkig mee zijn. Iedereen wordt over één kam geschoren. Of je nu weinig afval aanbiedt of veel, het maakt geen enkel verschil. Wij constateren, dat dit gegeven bij een groot deel van de bevolking een zekere onverschilligheid teweeg brengt. Mensen dienen o.i. beloond te worden voor hun goede wil om de afvalstroom te beperken. Vandaar ons voorstel om de 90% kostendekking te handhaven totdat een gedifferentieerd tarief is gemaakt in de vorm van een vaste bijdrage per aansluiting en een bepaald bedrag per hoeveelheid aangeboden afval. Een herhaling van zetten, maar het moet eens een keer serieus worden genomen Wij beseffen, dat dit voorstel een gat slaat in de begro ting dat moet worden opgevuld. Wij stellen voor, dat die 125.000,-- gevonden moeten worden door tot dat bedrag te bezuinigen op de hobby-sub sidies voor volwassenen in de sectoren sport, recreatie en welzijn. In het kader van dit punt 10 willen wij ook aandacht vragen voor de volgende 2 zaken: - de kosten van het inzamelen van het K.C.A.- afval vormen een snel stijgende post op de gemeentebegroting (1994 tot 175.000,--) Wij horen en dat is zacht uitgedrukt nogal wat negatie ve geluiden over dat inzamelen. Wij vragen u te laten onderzoeken, wat de oorzaken daarvan zijn en oplossingen te bedenken ter verbete ring.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 70