6 Het verwarrende van het verhaal is dat op 1 mei 1991 de he ren Kaan, Swaans en de heren Poot en Allewijn namens de ge meente, voor 5.000,exclusief B.T.W. schriftelijk ak koord zijn gegaan om bepaalde werkzaamheden te verrichten. Het overige deel van het verhaal berust op mondelinge af spraken tussen die en die, heen en weer geschrijf tussen de firma Bolckmans en de gemeente vice versa. Als ik heel dat dossier bekijk dan heeft dat al fors wat geld gekost. Nu moet er ook nog een advokaat aan te pas komen. Als ik de stukken lees als leek, dan acht ik de kans van slagen niet erg groot. Wat gaat dat straks totaal kosten? Wat is de kans van slagen? Ik vind als eenvoudig raadslid dat we van zulke zaken geen principe-kwesties moeten maken. Ik denk dat we moeten proberen om in goed overleg met de firma Bolckmans tot overeenstemming te komen. Het eerste schriftelijke ak koord en alles wat daar op volgt, daar kan ik echt geen goed overzicht van krijgen. Dit zou ik willen voorstellen: hal veer het bedrag en probeer die centen binnen te krijgen. Dan zijn we er in ieder geval van overtuigd dat een groot deel van de kosten terugkomt en dat we de gemeenschap niet opza delen met nog eens laten we een gok doen, vijf, zes, zeven duizend gulden extra kosten. Dat wil ik er van zeggen. Ik hoop dat de raad er even over wil denken. Het lid de Koning-van de Casteel: Het zal wel niet zo vreemd zijn dat wij als Werknemerspartij hier ook op willen reage ren. Niet zo zeer op het voorstel zoals het hier voor ons ligt, maar wel op de totstandkoming daarvan. In de raadsver gadering van 24 januari 1991 hebben wij al het een en ander over deze kwestie gezegd en daar hebben wij ook aangegeven dat haastige spoed zelden goed is. Het gaat altijd ten koste ergens van. Dat blijkt ook hier. Daarom vinden wij dat het voortaan beter is om bij de volgende projecten wat meer lan gere voorbereidingstijd in acht te nemen en dan denk ik dat de problemen achteraf te voorkomen zijn. Overigens zijn wij het wel geheel eens met het voorstel. Wethouder van der Weeqen: Ik zal een gedeelte doen, meneer Mouws zit ook driftig te schrijven dus die zal ook nog iets zeggen. Met betrekking tot de termijn, meneer Somers heeft daarvan gezegd 22 april en nu pas in de raad. Het is zo dat wij in eerste instantie het voorstel in het college hadden en ook dachten dat dat kon dat het college daartoe bevoegd was een dergelijk besluit te nemen. In juni is gebleken dat dat niet kon. Vakantie daarna en dit is dus weer de eerste raadsvergadering. Dat is dus de verklaring dat het nu hier is, want het is teruggekomen dat wij niet bevoegd waren in elk geval om dat rechtsgeding te voeren. Dat de gemeenteraad dat moest doen. Vandaar dat daar een besluit voor moet worden genomen hier in de raad. Het andere punt, dan kijk ik even naar wethouder Mouws. Wethouder MouwsAchteraf is alles heel simpel te verklaren, in die zin, wat de heer Somers of mevrouw de Koning zeggen van, haastige spoed. Ik denk dat het natuurlijk het onwenni ge is dat op een terrein waar een parkeerplaats op lag, als je daar letterlijk gaat rommelen, dan gebeuren er vaak zaken die je niet zo in de hand houdt.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 6