4 Wij erkennen/ dat de problemen waar u zich als College voor geplaatst ziet (reeds eerder gememoreerd) niet eenvoudig zijn op te lossen. Wij tonen daarvoor begrip. Wij vragen u echter ook begrip voor de problemen waar wij als raadsleden voor geplaatst worden. Wij hebben geen ambtenarencorps om ons te ondersteunen. Wij moeten wel de belangen van de kiezers, van een groot deel van onze bevolking, behartigen. Het is kiezen tussen: eenvoudig de tekorten door onze inwo ners laten betalen of, en dat kost meer tijd, inventief zoeken naar andere oplossingsmethoden. Om zo dus een principieel standpunt te citeren van de groe pering LEEFBAARHEID HALSTEREN-LEPELSTRAAT in zijn algemeen heid: "In een tijd van recessie zijn wij er voorstander van, dat volwassenen binnen onze gemeenschap die een hobby hebben op sportief, recreatief of cultureel gebied zelf voor de kosten daarvan moeten opdraaien." Bij de herijking van het subsidiebeleid moet dat grondiger worden uitgespit. Zet b.v. de kosten van het volwassen sportgebeuren eens af tegen een toch min of meer sociale overheidsplicht van het afvalstoffenbeleid. Beloon mensen, die zorgvuldig en bewust trachten de afvalstroom te beperken in plaats van alles en iedereen over één kam te scheren. Wij beseffen, dat het allemaal niet zo simpel is, maar wij vragen u toch daar de nodige aandacht aan te schenken. Successievelijk lopen wij de voorstellen tot het sluitend maken van de Begroting 1994 en de meerjarenbegroting na. 1Afvoeren investeringsschema: aanschaf pick-up bus en renovatie A en B veld akkoord. Echter voor wat betreft de renovatie van het A en B veld moet de jaarlast niet zijn 11.300,-- maar 17.300 zoals het op het investeringsschema vermeld staat. Dat zou een extra besparing van 6.000,structureel kunnen betekenen. (Bezuiniging dus 26.000,in plaats van 20.000, Totaal 25 x 6.000,-- f 150.000,--. U zou zie vergadering mei '93) het vervangen van de brandweerauto nog nader onderbouwen dat is ons inziens nog niet gebeurd (jaarlast 61.000,--). Voorstel om dat dus voorlopig een jaar, indien mogelijk, uit te stellen. De renovatie van de verkeerslichten Vogelenzang zou nader worden bekeken. Jaarlast 11.17 3,-- Wij stellen thans voor die renovatie uit te stellen. 2. De herziening van het commissiebestel zouden wij over de verkiezingen heen willen tillen. Het komt overigens vanavond nog aan de orde. Maar u zult van ons te horen krijgen dat voorlopig de toestand moet blijven zoals die is. Zelfs dat wij willen voorstellen om een aantal deskundige burgers wel degelijk in commissies te handhaven.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 69