3 Ik Citeer: Er is voor iedereen die het belang van goed lokaal bestuur onderkent alle reden om in zijn politieke partij uit te dragen, dat de financiële uitholling van de gemeenten op deze voet niet mag doorgaan." De forse kortingen van het rijk op de uitkeringen aan de gemeente brengen u als college, ons als raad en onze burgers in het bijzonder in grote moeilijkheden en wij vrezen, dat vooral de zwakkeren in onze samenleving het erg moeilijk zullen krijgen. Wij willen de raad van Halsteren dan ook bij motie verzoeken om de hartekreet van mr. de Vries te ondersteunen en deze motie ter kennis te brengen van de verantwoordelijke minis ter in de hoop, dat andere gemeenten zullen volgen. Of dit effect sorteert, dat weten wij niet, maar baat het niet, het schaadt ook niet. De toekomst ziet er somber uit en nog meer ombuigingen maken het toekomstbeeld alleen maar somberder. Een duidelijk signaal is dus op zijn plaats. De motie zou als volgt kunnen luiden: De Raad van de gemeente Halsteren, tijdens de begrotings behandeling 1994 op 14 oktober 1993 in vergadering bijeen, verzoekt de regering c.q. de minister een einde te maken aan de financiële uitholling van de gemeenten. De regelmatig verschijnende berichten over forse kortingen van het rijk op de uitkeringen aan de gemeenten maken het ondoenbaar en vrijwel zinloos om nog meerjarenbegrotingen te ontwerpen. De vele bezuinigingen en belastingverhogingen belasten onze burgers vele procenten meer dan zij aan inkomsten er op vooruitgaan. Met name de sociaal-zwakkeren in onze samenleving hebben daaronder te lijden. Redenen waarom wij u verzoeken aan bovenstaande oproep gehoor te geven. De Raad der gemeente Halsteren. Door alle maatregelen van het rijk zitten de gemeenten en dus ook de gemeente Halsteren met problemen bij het sluitend maken van hun begroting. Zoals gezegd, wij moeten onze inwo ners opzadelen met lastenverzwaringen, die niet bij iedereen goed uitkomen en zelfs tot grote problemen kunnen leiden. (Zie de recente berichtgeving van de Gemeentelijke Krediet banken over de steeds toenemende aantallen mensen, die in financiële moeilijkheden geraken) Cijfermatig heeft u de begroting 1994 sluitend gemaakt en ook de meerjarenraming. Wij zijn niet met alle voorgestelde maatregelen even geluk kig Het komt ons wat al te eenvoudig voor om aan de hand van plussen en minnen eenvoudig vast te stellen: "Het overige tekort moeten onze inwoners dus maar opbren gen"

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 68