6. Voorstel tot goedkeuring van de tarieven 1994 voor het zwembad "De Melanen" 7. Voorstel tot vaststelling van de tarieven 1994 voor de sportaccommodaties te Halsteren en Lepelstraat. 8. Voorstel tot vaststelling van het gemeentelijk Welzijns- plan. 9. Voorstel tot aanpassing van de commissie-structuur. 10. Voorstel tot het voteren van een krediet van 60.000, voor de bedrijfsbeëindiging van Dorpsstraat 103 (boerde rij 't Lindeke) OPENING: De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed De voorzitter: Bericht van verhindering is binnengekomen van de heer Adriaansen. De heer van Eekelen zal zich om zeven uur in ons midden voegen. De anderen zullen neem ik aan gaandeweg nog wel komen. U heeft allemaal de agenda gekregen en de procedure waar wij beginnen met de algemene beschouwingen met de vijftien mi nuten per fractie zoals vorig jaar. Ik zou in die procedure een wijziging aan willen brengen met uw goedvinden. Dat we in elk geval na het antwoord van burgemeester en wethouders op de algemene beschouwingen nog even een pauze inlassen. Zodat de raadsleden zich nog kunnen voorbereiden op wat ze terug kunnen zeggen tegen burgemeester en wethouders in tweede termijn. Zullen we dan maar gewoon het rondje maken. VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DE BEGROTING 1994: ALGEMENE BESCHOUWINGEN. Het lid Somers: Een korte Algemene Beschouwing van de groe pering LEEFBAARHEID HALSTEREN-LEPELSTRAAT Voor het eerst sinds vele, vele jaren kregen we dit jaar te maken met een fors rekening-tekort en de perspectieven voor het maken van sluitende begrotingen voor de toekomst zien er nog somberder uit. Met steeds minder geld en steeds minder mensen moeten de ge meenten steeds méér gaan doen. Bezuinigingen, belastingverhogingen en beschikking over de algemene reserve vormen de middelen om de begroting 1994 sluitend te maken. De vraag is of dat zo door kan gaan. Wij willen aandacht vragen voor de oproep van mr. K.G. de Vries, hoofddirecteur van de V.N.G. in het weekblad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 21 september 1993.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 67