Co NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HALSTEREN OP DONDERDAG 14 OKTOBER 1993 OM 16.00 UUR IN HET GEMEENTEHUIS. AANWEZIG: voorzitter: drsP.M.M. de Jonge wethouders: C.W.M. van der Weegen FACMouws secretaris: mr. G. Kooiman leden M.C. van Akkeren- Brand M.J.P. van Eekelen J.D.C.M. Graafmans F.N. Hagenaars D.A. van den Kieboom J.G.M. de Koning- van de Casteel C.F. Meerman J.J.M. Roks A.P.P. Roosenboom J.J.M. Somers A.G.J. van Tilburg M.A. Verhoog AFWEZIG met kennisgeving: J.A. Adriaansen AGENDA 1. Voorstel tot vaststelling van de begroting 1994: a. Algemene beschouwingen; b. Vaststelling begroting Gemeentewerken; c. Vaststelling begroting Grondbedrijf; d. Vaststelling begroting Dienst voor Sport- en Openluchtrecreatie e. Vaststelling begroting ontmoetingscentrum "De Witten- horst" f. Vaststelling begroting Algemene Dienst; g. Voorstel tot vaststelling van de le wijziging van de gemeentebegroting 1994 en de le wijzigingen van de begrotingen 1994 van de dienst Gemeentewerken, de Dienst voor Sport- en Openluchtrecreatie en het ont moetingscentrum "De Wittenhorst" 2. Vaststelling Meerjarenraming inkomsten en uitgaven 1994 tot en met 1997. 3. Voorstel tot vaststelling van de tarieven van de onroe- rende-zaakbelastingen voor 1994 (2e wijziging verordening onroerende-zaakbelastingen 1993) 4. Voorstel tot vaststelling van de tarieven van de afval stoffenheffing en de reinigingsheffingen voor 1994 le wijziging verordening reinigingsheffingen 1993). 5. Voorstel tot vaststelling van de verordening op de hef fing en invordering van hondenbelasting 1994.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 66