36 Het lid Roosenboom; Ik heb helemaal geen behoefte om mensen aan te vallen, maar toch heb ik bezwaar tegen de manier waarop wethouder Mouws mij benadert door kretologie. Het zijn mensen die ons benaderen. De verontrusting wil ik hier niet propaganderen, het leeft bij de mensen, geloof mij maar. Vandaar dat ieder raadslid zijn verantwoording moet kennen en die mensen toch een bepaalde garantie moet geven. U hebt zelf in de vorige vergadering de zaak een beetje gebagatelliseerd. Hetzij u ook vergeven, want ik heb van avond helemaal niet de behoefte om iemand onderuit te halen. U sprak van een vierkante meter. Toevallig, ik loop altijd met dat apparaat in mijn zak. Maar het is toch wel een ver schrikkelijk grote vierkante meter die put die nu uitge graven is. Maar goed. terwijl men nog niet zeker is of de verontreiniging zelfs onder het wegdek doorloopt. Ik vraag toch via een voorstel aan de raad om die zaak nog eens grondig te onderzoeken om de verontrusting bij de bewoners en toekomstige bewoners weg te nemen. Het leeft bij de bevolking heel sterk, in zijn totaliteit. We hebben het ook pas weer kunnen lezen in Rotterdam. Ik dacht van 1,2 miljard wat men gaat investeren om in hele wijken huizen te slopen, grond af te graven. Dat mag zich natuurlijk nooit in Hal steren voordoen dat men later toch weer dingen vindt die men nu kan lokaliseren nu het nog kan. Ik kan er misschien een paar miljoen naast zitten, maar het was een heel hoog be drag. Het lid van Tilburg; Ik wil via u voorzitter, de brief schrijver laten weten dat Gemeentebelangen die verontruste gevoelens in dit kader toch niet kan delen. Bodemverontrei niging is een zeer ernstige zaak, doch ik ben met u van mening en de wethouder heeft dat al verwoord, gelet op de relatief minieme omvang van de verontreiniging denk ik dat dat op zich geen probleem hoeft te zijn. Het is ook al ge zegd in dit kader, de manier waarop het college heeft ge reageerd dat mag er best zijn. Waar wij wel wat problemen mee hebben, en ik denk dat je jezelf dat best hardop af mag vragen is, of je in dit kader eigenlijk de meetlat niet wat hoger moet leggen bij het doen van wat indicatieve onderzoe ken of die drempel niet wat laag is. Ik heb begrepen na de rapportage dat men een standaardprocedure daarvoor volgt en ik denk dat het alleszins redelijk is om eens te kijken, en meneer Roosenboom heeft dat terecht opgemerkt, er zijn van die plekken ook hier op Halsteren waarvan je kunt zeggen van, daar moeten we eigenlijk onze speciale belangstelling naar uit laten gaan. Dus wat dat betreft denk ik dat hij voor dat gedeelte een stukje gelijk heeft, zij het dat wij niet erg ongerust hoeven te zijn dat er op het gemeenteter rein ook voor de toekomstige bewoners nog problemen zouden zijn. Ik heb daar het volste vertrouwen in. Ik hoop dat u in ieder geval in overweging wilt nemen dat wij in de toekomst eens kijken waar die meetlat ligt en of we dat beleid niet eens een keer wat verder aan moeten scherpen. Verder alle lof hoe het college in deze heeft gehandeld. Wethouder MouwsIk heb niet het idee dat ik de zaak gebaga telliseerd heb.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 61